• Školní družina

    Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5.ročníku.
    Nachází se v prostorách 1. stupně základní školy. Prostory školní družiny jsou postupně vybavovány novým nábytkem, uspořádaným tak, aby zde děti našly koutek jak pro odpočinek a relaxaci, tak i pro své stavby ze stavebnic, pro své výtvarné aktivity nebo deskové (společenské) hry.

    Dvě oddělení školní družiny jsou v kmenových třídách. Jedno oddělení je samostatné a je také využíváno jako ranní družina. 

    Provoz ranní družiny je zajištěn od 6:30 do 7:30 hodin. 

    Odpoledne je zajištěn provoz ve třech odděleních od 11:30 do 16:30 hodin. 
    1. oddělení – 1. třída
    2. oddělení – 2. třída

    3. oddělení - 3. - 5. třída

    Vnitřní řád školní družiny

    Školní družina je určena žákům 1.- 5. ročníku základní školy.

    Je součástí školy a platí pro ni Školní řád rozšířený o tyto body:

    Přihlašování a docházka do ŠD

    1. Žáci jsou přihlašováni na základě vyplněného, rodiči podepsaného zápisního lístku. Pokud se žák během školního roku ze ŠD odhlásí, zákonný zástupce řádně vyplní a odevzdá vychovatelce ŠD odhlášku.
    2. Žáci dodržují dobu ve školní družině dle záznamu rodičů.
    3. Žáci mají právo na odpočinek a vlastní výběr volnočasových aktivit, na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se jich týkají, na ochranu před psychickým a fyzickým násilím, na poskytnutí pomoci v případě nesnází (viz Školní řád).
    4. Odchody žáků ze ŠD jsou uvedeny na zápisním lístku. Aby nebyla narušována činnost ŠD, je doporučena doba odchodu v 13:00 nebo 15:00 hodin a později, a to do 16:30. V době od 13:00 do 15:00 může být ŠD mimo areál školy.
    5. Žáky po 4. vyučovací hodině přebírá vychovatelka ve kmenové třídě.
    6. Žáci, kteří mají vyučování delší, přicházejí do ŠD po jeho skončení sami, ukázněně, mírnou chůzi a bez zbytečného zdržování se na chodbách. Žák nesmí bez dovolení opustit školní družinu.
    7. Povinností zákonných zástupců je omluvení nepřítomnosti žáka v družině, viz Školní řád.
    8. Po skončení výuky v hudební škole se děti do ŠD již nevracejí.
    9. V případě, kdy žák potřebuje odejít ze ŠD mimo dobu stanovenou na zápisním lístku nebo s osobou jinou než je uvedeno na zápisném lístku, je povinností rodičů oznámit toto vychovatelce písemně.
    10. Telefonické kontakty na vychovatelky ŠD: Leona Rohulánová - 739 636 398, Ivana Szpyrcová - 734 153 357, Klára Szmek - 739 632 964.
    11. Pokud rodiče na zápisním lístku označí, že bude dítě odcházet domů s doprovodem, znamená to osobní převzetí dítěte. Nelze vychovatelky vyzývat telefonicky, aby děti posílaly do šatny apod.
    12. Vyučující náboženství a jiných zájmových kroužků si děti vyzvedává 5 minut před začátkem kroužku.
    13. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Pokud se řádně přihlášený žák nedostaví po skončení vyučování do ŠD ve dvou po sobě následujících dnech a nebude zákonným zástupcem omluven, bude vychovatelka zákonného zástupce o jeho nepřítomnosti informovat.
    14. Při vstupu dospělé osoby do školní družiny žáci zdraví, chovají se zdvořile vůči dospělým i dětem.
    15. Při činnostech se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.
    16. Dbají o své i společné /školní/ věci, půjčené hry před vrácením urovnají a překontrolují. Dojde-li k poškození hračky, oznámí to vychovatelce a podílí se /v rámci svých schopností/ na opravě. Úmyslné poškození žák uhradí.
    17. Před odchodem na vycházku nebo na hřiště, žáci dbají pokynů vychovatelky, nevzdalují se od skupiny. Z vycházky se vracejí společně s celým oddělením.
    18. Nevolnost nebo poranění hlásí žák vychovatelce.
    19. Při odchodu domů neodchází žák bez oznámení a rozloučení.
    20. Žák si může nosit do družiny svou oblíbenou hračku. Za její možné poškození vychovatelka nezodpovídá.
    21. Výchovné problémy budou řešeny domluvou, informováním rodičů na třídní schůzce. V případě, že žák nějakým významným projevem porušuje kázeň a bezpečnost v ŠD, může ředitel rozhodnout o jeho vyloučení ze ŠD.
    22. Do prostoru tělocvičny vstupujeme bez jídla a pití.

    Mimořádná situace
    V případě nevyzvednutí žáka z ŠD po uplynutí stanovené doby, kontaktujeme osoby uvedené na zápisním lístku, popř. vedení školy.

    Pitný režim
    Ve školní družině je zajištěn pitný režim. Děti si však mohou nosit vlastní nápoje a svačinky.

     

    Kritéria pro přijetí

    Smernice_o_uplate_ve_skolni_druzine.pdf

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • sekretariat@zspisek.cz
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • +420558363046
   • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • 75026937
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: grouslova@jablunkovsko.cz tel.:+420 601 169 616 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Taťána Groušlová
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje