• Školní poradenské pracoviště

  • Školní psycholog/výchovný poradce
   Pondělí 8.00 – 9.30


   Školní metodik prevence

   úterý. 14:30-15:30

   čtvrtek: 8:40-9:25

   Členové

   Výchovná poradkyně - výchovnou poradkyni zastupuje školní psycholog
   Školní metodik prevence
   Školní psycholog

   Cíle činnosti ŠPP

   * Primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
   * Sledování účinnosti preventivních programů a vytváření zázemí pro jejich realizaci
   * Vytváření koncepce kariérového poradenství a její využívání
   * Sledování a vytváření podmínek pro rozšíření možnosti integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
   * Sledování a posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem a vytváření podmínek pro jeho snižování
   * Prohlubování a zdokonalování včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků i třídních kolektivů
   * Sledování a vytváření příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
   * Poskytování metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů do výuky
   * Prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči
   * Spolupráce ŠPP se specializovanými poradenskými zařízeními, zejména PPP, SPC, SVP, IPS úřadu práce a dalšími

   Cíle činnosti ŠPP jsou naplňovány v rámci standardních činností členů ŠPP, zaznamenaných v jejich plánech:

   VP: Poradenská, metodická a informační činnost
   ŠMP: Metodická a koordinační činnost, informační činnost, poradenská činnost
   ŠP: Diagnostika, depistáž, konzultační, poradenské a intervenční práce, metodická práce a vzdělávací činnost

   Kontakt: školní psycholog tel. 558 363 046

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • sekretariat@zspisek.cz
   • 75026937
   • reditelna.zsamspisek@gmail.com
   • +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: poverenec.jablunkovsko@gmail.com tel.:+420 727 887 092 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Kateřina Huczalová
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie