• Školní poradenské pracoviště

  • Vedoucí ŠPP, školní speciální pedagog

   Mgr. Lucie Kalužová
   Pondělí 13:00 - 16:00

   Výchovný a kariérový poradce 

   Mgr. Markéta Wiszczorová


   Školní metodik prevence

   Mgr. Ivona Ćmielová

   úterý. 14:30-15:30

   čtvrtek: 8:40-9:25

   Koordinátor pro podporu nadání 

   Mgr. Lenka Trombíková

   Cíle činnosti ŠPP

   * Primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
   * Sledování účinnosti preventivních programů a vytváření zázemí pro jejich realizaci
   * Vytváření koncepce kariérového poradenství a její využívání
   * Sledování a vytváření podmínek pro rozšíření možnosti integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
   * Sledování a posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem a vytváření podmínek pro jeho snižování
   * Prohlubování a zdokonalování včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků i třídních kolektivů
   * Sledování a vytváření příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
   * Poskytování metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů do výuky
   * Prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči
   * Spolupráce ŠPP se specializovanými poradenskými zařízeními, zejména PPP, SPC, SVP, IPS úřadu práce a dalšími

   Cíle činnosti ŠPP jsou naplňovány v rámci standardních činností členů ŠPP, zaznamenaných v jejich plánech:

   VP: Poradenská, metodická a informační činnost
   ŠMP: Metodická a koordinační činnost, informační činnost, poradenská činnost
   ŠP: Diagnostika, depistáž, konzultační, poradenské a intervenční práce, metodická práce a vzdělávací činnost

   Kontakt: 558 363 046

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • +420558363046
   • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
   • 75026937
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: jablunkov@viavis.cz tel.:+420 595 174 250 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková;
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje