• Novinky

     • ZVEME RODIČE NA SETKÁNÍ VE ŠKOLE

      Hrazeno z projektu "Podpora kvality ve vzdělávání na ZŠ a MŠ Písek", CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019947

      V případě, že počet zájemců překročí dvacet osob, je potřeba, abyste se prokázali platným potvrzením o provedení testu nebo očkování proti Covid-19. Vstupujte prosím se zakrytými dýchacími cestami rouškou/respirátorem. 

     • ČLENSKÁ SCHŮZE SRPD

      PŘED TŘÍDNÍMI SCHŮZKAMI 13. 9. PROBĚHLA ČLENSKÁ SCHŮZE SRPD.

      PROJEDNÁVAL SE ROZPOČET NA ROK 2021 A 2022 (VIZ PŘÍLOHA).

      ČLENSKÁ SCHŮZE ODHLASOVALA VÝŠI PŘÍSPĚVKU NA ŠKOLNÍ POLOLETÍ 150 KČ NA ŽÁKA ZŠ/DÍTĚ MŠ. 

      ŘEDITELKA ŠKOLY SEZNÁMILA RODIČE S AKTUALITAMI VE ŠKOLE (VIZ PREZENTACE V PŘÍLOZE).

      Rozpocet_prispevky_SRPD.xlsx​​​​​​​

      Zmeny_v_SVP_ZS_a_MS_Pisek.pptx​​​​​​​

     • POZVÁNKA

      Vážení rodiče, děti a přátelé školy a školky,

      SRPD při ZŠ a MŠ v Písku připravilo pro děti z Písku a okolí v rámci akce „Rozloučení s létem“, které se koná dne 4.9.2021 od 13.00 hod. řadu atrakcí a zábavného programu.

      Na hřišti u výletiště bude pro vás připraven:

      HISTORICKÝ KOLOTOČ

      VELKÁ NAFUKOVACÍ LEZECKÁ STĚNA

      HISTORICKÁ STŘELNICE PRO STŘELBU KUŠÍ A LUKEM

      STŘELNICE VZDUCHOVÝCH PISTOLÍ

      NAFUKOVACÍ SKÁKACÍ HRAD A TRAMPOLÍNA

      SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY JAKO JSOU SKOKY V PYTLI, CHŮZE NA CHŮDÁCH, HÁZENÍ MÍČKY NA TERČ

      MALOVÁNÍ NA TVÁŘE A DĚTSKÉ VÝTVARNÉ DÍLNIČKY

      Pro děti bude rovněž připraven na hřišti od 14.00 do18.00 stánek s občerstvením (nealko, cukrovinky, gofry se šlehačkou a ovocem)

      Všechny děti, které budou mít zájem zúčastnit se losování o hlavní cenu SRPD- VELKÉHO PLYŠOVÉHO MEDVĚDA- obdrží od pořadatelů kartičku, na kterou budou sbírat razítka za účast na atrakcích. Po jejím vyplnění ji vloží do losovacího koše a zároveň obdrží dárkový balíček se sladkostmi. Losování o medvěda proběhne cca v 19.00 hod před vypouštěním EKO balónků, které všechny děti obdrží od pořadatelů zdarma, před zahájením losování.

       

      VŠECHNY ATRAKCE A DÁRKOVÝ BALÍČEK PŘI ÚČASTI VE HŘE  O PLYŠOVÉHO MEDVĚDA JSOU PRO DĚTI ZDARMA!

       

       

       

      Odkaz na plakát akce: http://www.obecpisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12094&id_dokumenty=10190 ,

     • POTŘEBUJEME PODPORU A VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI

      VÁŽENÍ RODIČE, KOLEGOVÉ, KOLEGYNĚ

      Vzhledem k tomu, že se objevují ojedinělé případy, kdy jsme jako vedení školy vyzýváni k nedodržování mimořádných opatření stanovených ministerstvem školství a zdravotnictví ze strany zákonných zástupců i různých občanských sdružení, dovolte, abych se připojila k výzvě paní ředitelky Marie Gottfriedové, s níž se zcela ztotožňuji. 

      Návrat žáků do školy je pro nás všechny velmi důležitým momentem v dnešní náročné době. Všichni si přejeme, abychom dětem dopřáli pocit radosti a štěstí z návratu mezi své vrstevníky. 

      Děti budou zrcadlit přístup nás dospělých – ať už ten, v němž převládají obavy, nebo ten, v němž vítězí radost a důvěra. Rodič, který u svého dítěte posílí radost z toho, že v září můžeme jít do školy, vybaví své dítě těmi nejcennějšími „školními pomůckami“ – odvahou, klidem, chutí do práce. 

      Na samotná omezení v podobě roušek, dezinfekce a nutnosti testování se zkusme podívat nejen jako na větší či menší nepříjemnost, ale také jako na něco, co nás chrání – nejen před virem, ale i před izolací, co nám umožňuje za daných okolností vést celkem normální život – tedy také chodit do školy, prezenčně se učit, být v živém kontaktu s vrstevníky a dalšími lidmi.

      Klid a radost jsou nejlepší školní pomůcky. 

      Všem rodičům i pedagogickým pracovníkům přeji klid na práci a mnoho radosti v novém školním roce.

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

      http://Pracujme na zklidnění. Všichni to potřebujeme. Pojďme si naproti a spolupracujme. Podporujme se navzájem. Hledejme možnosti, nikoli důvody, proč něco nejde.

      https://www.edu.cz/reakce-msmt-k-dezinformacim-o-aktualnich-protiedpidemickych-opatrenich-ve-skolach/

       

       

       

     • INFORMACE K ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

      Vážení rodiče, milí žáci,

      dva měsíce prázdnin budou už za chvíli hezkou vzpomínkou a škola je připravena na váš návrat.

      Školní rok 2021/2022 zahájíme 1. 9. v 8:00 hod.

      Žáci I. třídy vcházejí v doprovodu zákonného zástupce do školy dolním vchodem do staré budovy (vpravo od schodiště). Žádáme dospělý doprovod, aby použil při vstupu do budovy roušku/respirátor. 

      Vzhledem k probíhající rekonstrukci 7 učeben, budou žáci některých tříd mimořádně rozděleni tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a mohli se účastnit výuky bez většího omezení. Tělesná výchova bude probíhat venku, protože tělocvičnu budeme během září využívat k výuce. 

      Předpokládá se ukončení prací na rekonstrukci podlah a osvětlení do konce září 2021. Pak bychom se měli vrátit zpět do svých tříd. 

      Žáci I. stupně se sejdou u altánku před budovou I. stupně. Žáci II. stupně se sejdou na školním hřišti. V doprovodu svých třídních učitelů se pak rozejdeme do tříd, kde se všichni dozvíme, co nás čeká a co nás nemine v prvním a ve druhém školním týdnu.

      V případě deště se žáci 1. stupně shromáždí v altánu a na schodišti budovy 1. stupně.  

      Žáci VI. ročníku si vyzvednou ve vestibulu školy klíč od své skříňky a přezutí se sejdou v tělocvičně. Ostatní žáci II. stupně půjdou po přezutí do přezůvek do svých tříd. 

      Organizace výuky od 1. do 3. 9. 2021

      1. září

      I. třída                                                                 konec vyučování v 9:00 h

      II ., III. VI.A, VI.B., VII.A, VII.B třída                    konec vyučování v 9:15 h

      IV., V. VIII.A, VIII.B, IX                                        konec vyučování 9:30 h

      Školní družina zahajuje provoz v ranním (od 6:30 h) i odpoledním režimu od 2. září.

      Upozorňujeme rodiče, že školní jídelna je pro žáky naší školy v provozu od 2. září.

      Od 7:00 h je k dispozici paní vedoucí ve své kanceláři v nové budově školy (2. stupeň).

      2. září a 3. září

      I. třída                  konec vyučování po 3. vyučovací hodině v 10:40 h

      II. – V. třída          konec vyučování v 11:40 hod. (po 4. vyučovací hodině)

      VI. A a VI. B         konec vyučování v 11:15 h

      VII. A a VII. B       konec vyučování v 11:30 h

      VIII. A a VIII. B     konec vyučování v 11:45 h

      IX. třída                konec vyučování ve 12:00 h

      V těchto dnech je v případě zájmu pro přihlášené žáky v řádném provozu školní družina i školní jídelna.

      Od 6.9. se výuka ve všech třídách řídí rozvrhem platným pro školní rok 2021/2022.

      Pro všechny žáky 6. ročníku platí rozvrh 6. A po dobu rekonstrukce (září 2021).

       

      Obecné informace k preventivnímu screeningovému testování žáků v září 2021 platné do 10. 9. 2021

      Před prvním příchodem do školy nevyžadujeme od žáků prohlášení o bezinfekčnosti. Preventivní screeningové testování žáků pak proběhne v prvních dvou školních týdnech s frekvencí 3krát po sobě v následujících termínech:

      • I. třída                                                  2. září, 6. září a 9. září 2021
      • ostatní třídy I. a II. stupně                    1. září, 6. září a 9. září 2021

      Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

      U žáků 1. – 3. ročníku mohou s testováním pomáhat rodiče tak, jak to bylo v munulém školním roce.

      Výjimky z testování

      Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

      • 14 dnů po plně dokončeném očkování - doloží certifikátem třídnímu učiteli
      • neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 – doloží potvrzením lékaře třídnímu učiteli
      • doložením platného potvrzení o negativním výsledku testu provedeného v odběrovém místě třídnímu učiteli

      Žáci, kteří screeningové testování odmítnou, a nevztahuje se na ně příslušná výjimka z testování, mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest (ústa i nos) po celou dobu pobytu ve škole, tzn. nejen ve společných prostorách školy (chodby, školní jídelna, …), ale také ve třídě při výuce. 

      Pokud se žák (resp. jeho zákonný zástupce) odmítne testovat i nosit prostředek ochrany dýchacích cest, nebude mu osobní účast na výuce umožněna (v souladu s mimořádným opatřením MZ a v důsledku ochrany veřejného zdraví ostatních spolužáků a zaměstnanců školy po stanovenou dobu).  

      Vážení a milí rodiče, jelikož jsme jako škola povinni plnit stanovená mimořádná opatření, věříme, že stejně jako v loňském školním roce, můžeme i letos počítat s vaší spoluprací a podporou. Vaše spolupráce a podpora je jednou z hlavních podmínek, za kterých se nám povede vrátit školu do podoby, jak ji známe z doby předcovidové.

      Vedení školy

      V Písku, 30. 8. 2021

      https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

      https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf

     • CHODÍME DO ŠKOLY RÁDI

      I pro nový školní rok jsme získali podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 58 400 Kč na podporu aktivit spojených s rozvojem osobnosti žáků. Děkujeme obci za finanční spoluúčast v projektu. 

     • UPOZORNĚNÍ

      V PÁTEK 13. 8. 2021 BUDOU SMAZÁNY ÚČTY OFFICE365 ŽÁKŮ, KTEŘÍ UKONČILI VZDĚLÁVÁNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021. 

     • DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM

      KONEČNÁ SUMA, KTERÁ SE VYBRALA OD RODIČŮ A ZAMĚSTNANCŮ NA POMOC OBCÍM POSTIŽENÝM TORNÁDEM JE

      51 992 KČ.

      PŘEVEDLI JSME JE NA ÚČET SRPD A POPUTUJÍ NA ÚČET DIECÉZNÍ CHARITY BRNO. 

       

     • POZVÁNKA K VOLBÁM DO ŠKOLSKÉ RADY

      Vážení zákonní zástupci,

      zveme Vás k volbám do Školské rady při ZŠ a MŠ Písek již toto pondělí - 7. 6. 2021 od 7 do 17 hodin ve vestibulu nové budovy školy.

      Volební lístek jste obdrželi prostřednictvím svých dětí. Pokud se volební lístek ztratí, je možné si vyzvednout náhradní přímo u voleb.

      Ve stejném termínu proběhnou také volby do výboru SRPD. 

      Věřím, že využijete svého práva volit své zástupce do školské rady a výboru SRPD. 

      Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

      Mgr. Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • VRACENÍ TECHNIKY DO ŠKOLY (iPady, notebooky)

      Vážení zákonní zástupci, pro navrácení techniky do školy jsme vyhradili pondělí a úterý 24. a 25. května od 7:00 do 16:00 hodin. Abyste nemuseli čekat ve frontě, vytvořili jsme pro vás rezervační systém, který najdete v poště na EduPage. 

      Vedení školy

     • NOVINKY, TÝKAJÍCÍ SE NÁVRATU VŠECH DĚTÍ DO ŠKOLY

      1. Před tělesnou výchovovou se žáci mohou převlékat v šatnách (platí zákaz sprchování). 

      2. Mění se doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Stejně byla prodloužena tato lhůta i v ostatních oblastech, kde se doložení negativního testu (nebo právě doložení prodělání covid-19 případně očkování) vyžaduje.

      3. Nevyžaduje se testování ani u osob, které mají 3 týdny (21 dnů) od prvního očkování. 

      Dodatecne_informace_pro_skoly_a_skolska_zarizeni_24.5.2021.pdf

     • NÁVRAT VŠECH ŽÁKŮ DO ŠKOLY OD 24. 5. 2021

      V návaznosti na novelizovaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů a k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021, se od pondělí 24. 5. 2021 vrací naše škola s drobnými omezeními k běžnému provozu.

      Osobní přítomnost ve škole je umožněna všem žákům bez rotací, distanční výuka končí. Nově se můžeme vrátit také k prezenční výuce tělesné výchovy v tělocvičně i venku. Pořád platí zákaz používání šaten a sprch, pro převlékání do cvičebního úboru se budou žáci řídit instrukcemi vyučujících.

      Podmínkou osobní účasti žáků na vzdělávání je absolvování preventivního antigenního testování na Covid- 19 s frekvencí jedenkrát týdně, vždy v pondělí, popř. první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu, a nošení ochrany dýchacích cest.

      Výuka se bude řídit rozvrhem, který prošel poslední publikovanou aktualizací 10. 5. 2021.

       

      Děkujeme za spolupráci.

      Vedení školy

       

      V Písku, 20. 5. 2021

       

      MSMT_od_24._5._2021.pdf

     • ŠKOLNÍ DRUŽINA

      ŠKOLNÍ DRUŽINA FUNGUJE JAKO PŘED DISTANČNÍ VÝUKOU.

      RANNÍ DRUŽINA PRO VŠECHNY ZAPSANÉ ŽÁKY OD 6:30 HODIN. 

      ODPOLEDNÍ DRUŽINA VE DVOU ODDĚLENÍCH. 

     • ZÁPISOVÝ LÍSTEK - SDĚLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE O PŘIJETÍ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

      Vážení rodiče, milí žáci,

      V příloze máte vzor k vyplnění zápisového lístku, který musíte doručit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy škola zveřejní, že je Vaše dítě na školu přijato. Tuto informaci střední školy neposílají písemně!

       

      V případě nepřijetí počkáte, až dostanete dopis s informací o nepřijetí Vašeho dítěte, pak do tří pracovních dnů musíte písemně podat Žádost o odvolání proti nepřijetí. Žádost o odvolání podávají rodiče žáků, ne základní škola. Některé střední školy mají své formuláře pro tuto žádost.

      Zde je nápověda, jak napsat Žádost:

      Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí │Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

       

      Vzor:

       

      Název školy

       a její adresa

      (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal)

                                                                                                                                                          Datum

      Odvolání proti nepřijetí ke studiu

      Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna /dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru).

      (Takto formulované odvolání je zcela postačující. Můžete však uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno, např: Můj syn/dcera má o studium na xxxxxxx opravdový zájem…apod.)

      podpis zákonného zástupce nezletilého žáka

      jméno zákonného zástupce nezletilého žáka

       

      Vaše Adresa

       

      Markéta Wiszczorová

     • OMEZENÍ PROVOZU V MŠ O PRÁZDNINÁCH

      V MATEŘSKÉ ŠKOLE BUDE V PRŮBĚHU MĚSÍCE ČERVENCE OMEZEN PROVOZ Z DŮVODU REKONSTRUKCE A MALOVÁNÍ V OBJEKTU Č. P. 60 POUZE NA NOVOU BUDOVU - KAPACITA 34 DĚTÍ. 

      V OBDOBÍ SRPNA JE MŠ UZAVŘENA Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A REALIZACÍ ÚDRŽBY BUDOVY. 

      DĚTI, KTERÉ SE NEÚČASTNÍ DOCHÁZKY DO MŠ V OBDOBÍ HLAVNÍCH PRÁZDNIN (ČERVENEC A SRPEN), JSOU OD PLACENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSVOBOZENY.

      VEDENÍ ŠKOLY

     • VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

      Termín konání řádných voleb do školské rady: pondělí 7. června 2021

      Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ BUDE URNA UMÍSTĚNA VE VESTIBULU NOVÉ BUDOVY ŠKOLY

      Zákonní zástupci nezletilých žáků volí od 7:00 do 17:00 hodin.

      Pedagogičtí pracovníci volí v kanceláři školy v době od 7.00 do 15.00 hodin.

       

      ŠKOLSKÁ RADA - ŠKOLSKÝ ZÁKON - § 167, § 168

       

      Do školské rady může být zvolen každý zákonný zástupce žáka s čistým trestním rejstříkem a žákem na naší škole.

      Seznam kandidátů bude zveřejněn na webových stránkách školy a úřední desce obce nejpozději 20. 5. 2021.

      Členové volební komise jsou:

      Předsedkyně: Ing. Miroslava Kufová

      Zapisovatelka: Mgr. Šárka Vodradová

      Člen: Mgr. Ing. Tatiana Mutinová

     • ROTAČNÍ VÝUKA UŽ I PRO ŽÁKY II. STUPNĚ OD 10. 5. 2021, NÁVRAT DĚTÍ DO MŠ OD 10. 5. BEZ OMEZENÍ

      V souladu s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021 ze dne 4. 5. 2021 zahajuje i naše škola v pondělí 10. 5. 2021 rotační výuku žáků II. stupně.

       

      Prezenční výuka žáků II. stupně je nastavena následovně:

      Lichý kalendářní (školní) týden se prezenčně vyučuje VII. A, VII. B a IX. B.

      Sudý kalendářní (školní) týden se prezenčně vyučuje VI. A, VI. B, VIII. třída a IX. A.

      10. 5. 2021 začínáme lichým kalendářním (školním) týdnem.

       

      Testování na Covid-19

      Pro žáky II. stupně, kteří budou ve škole, je prozatím nastavena frekvence testování dvakrát týdně (vždy v pondělí a ve čtvrtek), případně v první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Pro potřebu testování bude škola pro naše žáky v pondělí a ve čtvrtek otevřena od 7:15 h.

      Zároveň se na tyto žáky vztahuje povinnost chránit si ve vnitřních prostorách školy dýchací cesty (ústa a nos) ochrannými prostředky.

       

      Prezenční výuka žáků I. stupně zůstává v nastavených rotacích beze změn s frekvencí testování jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu.

       

      Děti v MŠ bez testování. 

       

      Děkujeme všem za spolupráci a věříme, že společnými silami vše zvládneme.

      Vedení školy

      Informace pro skoly a skolska zařízení 6. 5. 2021.PDF

      Navrat_deti_do_skol(1).pptx - doplněné aktuální údaje.

     • OZNÁMENÍ

      Zaměstnanci školy sdílí upřímnou soustrast s pozůstalými paní učitelky Danušky Svačinové.

     • ŘEDITELSKÉ VOLNO

      Z DŮVODU ODSTÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ BUDE:

      PROVOZ MŠ 28. 4. 2021 PŘERUŠEN NA TENTO DEN

      PROVOZ ZŠ 28. - 30. 4. PŘERUŠEN NA 3 DNY. (PLÁNOVANÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO PŘESUNUTO Z 29. 9. A 30. 9.). 

      ŽÁCI BUDOU MÍT ZADÁNY ÚKOLY NA DNY ŘEDITELSKÉHO VOLNA. 

      ŘEDITELSKÉ VOLNO PROJEDNÁNO SE ZŘIZOVATELEM.

     • ONLINE SCHŮZKA - NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY

      PREZENTACE Navrat_deti_do_skol.pptx

      TÉMATA:

      - PODMÍNKY ÚČASTI NA PREZENČNÍ VÝUCE

      - ZÁPISY DĚTÍ DO MŠ A ZŠ

      - DISKUSE

      ČTVRTEK 8. 4. 2021 V 16:00 

      ________________________________________________________________________________

      Schůzka Microsoft Teams

      Připojte se přes počítač nebo mobilní aplikaci

      Klikněte sem a připojte se ke schůzce

      Po aktivaci výše uvedeného odkazu doporučujeme "Pokačovat v tomto prohlížeči" nebo "Pokračovat v Microsoft Edge", pak povolte používání kamery a mikrofonu. Kameru zapnutou mít nemusíte, i když Vás rádi uvidíme. 

       

     • ZÁPISY DO 1. TŘÍDY

      V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, organizujeme zápisy do 1. třídy znovu tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

      Zápisy k povinné školní docházce školního roku 2021/2022 dle § 36 odst. 4 školského zákona proběhnou v období od 6. dubna do 9. dubna 2021. V tomto období zároveň proběhne zápis dětí s odkladem povinné školní docházky.

      Zákonní zástupci vyplní a odešlou předběžnou elektronickou přihlášku do 6. dubna 2021. Administrativní pracovnice školy vás bude kontaktovat a domluví s vámi osobní schůzku k podepsání přihlášky.

      Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu.

      Další možnosti podání žádosti:
      − do datové schránky školy,
      − e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
      − poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
      − pokud nemáte možnost vyplnit předběžnou přihlášku elektronicky, můžete vyplnit ve škole – na sekretariátu.

      Během konání zápisu má zákonný zástupce právo podat žádost o odklad povinné školní docházky dítěte.

      S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k prokázání totožnosti.

      Žádáte-li o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit k přijetí Doporučení školského poradenského zařízení a Doporučení odborného lékaře (dětský lékař nebo jiný specialista) nebo klinického psychologa.

      PPP Třinec – www.pppfm.cz – odloučené pracoviště Třinec, tel: 558 334 541

      Klinický psycholog Mgr. Renata Kulková – Jablunkov

      DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

      https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

       

     • JAK PŘEŽÍT PANDEMII A NEZBLÁZNIT SE

      Ve čtvrtek 25. března v 18:00 vysílá Ostravská univerzita další díl diskuzního pořadu FactumOU, který se tentokrát zaměří na to, jak přežít pandemii a nezbláznit se. Právě nekončící lockdown má na psychiku nedozírné dopady a lidé už jen těžko hledají ostrůvky naděje. Hosty rektora Jana Laty budou psycholog Aleš Neusar a herec Vladimír Polák. 

      SLEDUJTE NA ŠKOLNÍ STRÁNCE FACEBOOKU. 

      https://www.osu.cz/25874/factumou/

     • INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY


      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
      Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
      1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
      ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
      ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

      2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
      ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
      ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
      1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
      ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
      2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
      ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
      Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

     • MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ OD 1. 3. DO 21. 3. 2021

      Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února, MŠMT ČR (msmt.cz)

      Vzhledem k opatřením přecházíme na distanční výuku všech tříd základní školy a žáků předškolního věku v MŠ. Mateřská škola se uzavírá pro všechny děti.

      Sekretariát ZŠ bude v provozu v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin. Potvrzení pro zaměstnavatele o uzavření školy nepotřebujete. Prosím proto, abyste do školy přišli pouze z důvodu řešení neodkladné záležitosti a vždy se zakrytými dýchacími cestami respirátorem třídy FFP2.

      Vzheldem k tomu, že jsou povoleny osobní konzultace žáků, kteří nezvládají distanční výuku, obracejte se s žádostí o možnost konzultací na vyučující svých žáků prostřednictvím zpráv v EduPage, e-mailem nebo je kontaktujte prostřednictvím hovoru v Teams během vyhrazených konzultačních hodin každé pondělí od 13:00 do 14:00. Případně se obraťte na speciální pedagožku a výchovnou poradkyni Mgr. Lucii Kalužovou o pomoc s organizací konzultací ve škole. 

     • Karanténa ve II. třídě

      Od 19. 2. nám KHS Ostrava nařídila karanténu i ve II. třídě do 26. 2. 2021. Rozhodnutí je přiloženo pod sdělením. Pak následují jarní prázdniny. Pokud potřebujete půjčit techniku, máme ještě pár iPadů k dispozici. Kontaktujte nás na sekretariátu předem a domluvte si termín vyzvednutí. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

      Rozhodnuti_KHS_-_druha_trida.pdf

     • KARANTÉNA NA ZŠ PÍSEK - I.třída

      Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ PAEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA COVIDEM 19 MUSÍ ZŮSTAT V KARANTÉNĚ VŠECHNY DĚTI A ZAMĚSTNANCI, KTEŘÍ BYLI S TÍMTO ZAMĚSTNANCEM V KONTAKTU V PÁTEK 12. 2. 2021. VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ, KTERÝCH SE TOTO OPATŘENÍ TÝKÁ, BUDEME KONTAKTOVAT TELEFONICKY. 

      Z PROVOZNÍCH A PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ RUŠÍME PROVOZ V OBOU ODDĚLENÍCH DRUŽINY I V RANNÍ DRUŽINĚ DO 22. 2. 2021.

      ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY DNES VYZVEDLI DĚTI Z OBOU ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY CO NEJDŘÍVE. 

      DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI. 

      LENKA ŠAMANOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY

      KHS_Ostrava.pdf​​​​​​​

     • Čipy na obědy

      Z důvodu překódování čipů je potřeba odevzdat čip žáků základní školy do kanceláře školní jídelny do 26. 2. 2021. Všichni žáci i zákonní zástuci dostali zprávu prostřednictvím EduPage. 

     • ZÁPISY DO PRVNÍ TŘÍDY NA ZŠ PÍSEK

      ZÁPISY PROBĚHNOU V OBDOBÍ OD 6. DUBNA DO 9. DUBNA. 

      V PŘÍPADĚ PREZENČNÍ VÝUKY BUDE TERMÍN UPŘESNĚN NA JEDEN DEN V TOMTO OBDOBÍ.

      V PŘÍPADĚ DISTANČNÍ VÝUKY BUDE K DISPOZICI ONLINE FORMULÁŘ JAKO VLONI. 

      ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŽÁDÁME, ABY KONTAKTOVALI SEKRETARIÁT ŠKOLY A DOMLUVILI SI DALŠÍ POSTUP

      TELEFONNÍ ČÍSLO: 558 363 046

     • VYSVĚDČENÍ

      Výpis vysvědčení za 1. pololetí dostanou žáci 1. a 2. tříd osobně ve škole ve čtvrtek 28. 1. 2021.

      Žáci 3. - 9. tříd dostanou výpis vysvědčení elektronicky v průběhu dopoledne ve čtvrtek 28. 1. 2021.

      Prosíme zákonné zástuce o elektronický podpis k výpisu vysvědčení po přihlášení do EduPage. 

      V pátek 29. 1. 2021 mají žáci pololetní prázdniny.

      Odpočiňte si od počítačů třeba s dobrou knihou, kterou dostanete za vysvědčení, milí záci.

     • MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ PÍSEK

      Obec Písek ve spolupráci se ZŠ a MŠ Písek získala finanční podporu na projekt, díky kterému bude v obou budovách ZŠ Písek zrekonstruováno a vybaveno novým nábytkem a učebními pomůckami 7 učeben. 

      Projekt

      Modernizace odborných učeben NA ZŠ Písek

      je spolufinancován Evropskou unií.

       

       

      Operační program: Integrovaný regionální operační program

      Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013147

      Příjemce dotace: Obec Písek

      Výzva: 92. Výzva IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony – SC 2.4

      Specifický cíl: SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení


      Celkové náklady:  10 092 136,00 Kč

      Dotace:                   9 082 922,40 Kč

       

       

      Stručný popis projektu

       

      Projekt je zaměřen na modernizaci odborných učeben ZŠ Písek. Hlavním cílem je zkvalitnit přípravu pro získání dovedností a celkového procesu učení.

       

      Doba realizace projektu je do 31. 8. 2021

       

     • VESELÉ VÁNOCE!

      DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JAKKOLIV PŘISPĚLI ROZVOJI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V PÍSKU.

      PŘEJEME VÁM, AŤ JSOU I TYTO VÁNOCE TY NEJKRÁSNĚJŠÍ, PLNÉ LÁSKY, RADOSTI, POROZUMĚNÍ A KRÁSNÝCH CHVIL V KRUHU BLÍZKÝCH. 

                                                                                                   kolektiv zaměstnanců školy

     • Zimní/Vánoční prázdniny v MŠ a ZŠ

      Prázdniny  začínají v ZŠ v pondělí 21. 12.

      MŠ funguje do 22. 12. v režimu PES 4.

      ( zdroj MŠMT)

      Znovu se uvidíme v mateřské škole, stejně jako s žáky základní školy, v pondělí 4. ledna.

      O případných změnách v organizaci budou zákonní zástupci informování prostřednictvím webových stránek školy nebo zprávou v elektronické žákovské knížce. 

     • POZVÁNKA NA KAVÁRNU PRO RODIČE - ONLINE

      Vážení rodiče,

      v dnešním čase distanční výuky a překotného rozvoje digitálních technologií jsme pro vás připravili online

      setkání s odborníkem, který vás provede tématy:

      "Kyberprostor, netolismus, jak na rodičovský zámek"

      Chtěli jsme se s vámi setkat osobně, ale mimořádná opatření nám to nedovolují.

      Kliknutím na link https://meet.google.com/fed-uhcj-wda se připojíte ke schůzce ve

      středu  2. 12. od 16:00 - 17:30 hodin. Doporučujeme se připojit o 5 minut dříve.

      Na konci programu bude prostor i pro Vaše případné dotazy. 

      Těšíme se na Vaši účast. 

      Za ŠPP Mgr. Ivona Čmielová

       

     • ZMĚNY VE VÝUCE OD 30. 11.

      v souladu s pravidly protiepidemického systému ČR pro oblast školství zahájí i naše škola v pondělí 30. 11. 2020 prezenční výuku pro část našich žáků.

      Abychom zachovali homogenitu skupin, upravili jsme od pondělí rozvrh hodin (změny se týkají TV, PŘS na druhém stupni). 

       

      Výuka pro jednotlivé třídy je v sudých a lichých školních týdnech nastavena následovně:

      Sudý školní týden

      Prezenční výuka: všichni žáci 1. stupně, VI. A, VII. A, VIII. tř., IX. A a IX. B třída

      Distanční výuka: žáci VI. B a VII. B

       

      Lichý školní týden

      Prezenční výuka: všichni žáci 1. stupně, VI. B a VII. B, IX. A a IX. B třída

      Distanční výuka: žáci VI. A, VII, A, VIII. tř.

       

      30.11.2020 začínáme sudým školním týdnem. Školní výuka je povinná a my připravujeme vše pro to, abychom v co největší možné míře zabezpečili žákům bezpečné prostředí a minimalizovali riziko šíření nákazy. Samozřejmě že bude záležet i na vaší osobní zodpovědnosti i osobní zodpovědnosti vašich dětí.

      Prosíme, vybavte své děti rouškami.

       

      Školní družina                                         

      Z provozních důvodu bude školní družina včetně ranní družiny otevřena jenom pro přihlášené žáky 1., 2. a 3. ročníku. Pro každou skupinu žáků jsme připravili samostatné prostory.

      1.třída - budova 1. stupně, kmenová třída 1. třídy, boční vchod pro žáky 1. třídy

      2.třída - budova 1. stupně, kmenová třída 2. třídy, hlavní vchod do budovy 1. stupně

      3.třída - budova 1. stupně, místnost určena pro školní družinu, hlavní vchod do budovy 1. stupně

      Zákonní zástupci nemají povolený vstup do budovy školy. V případě, že si chcete své dítě ze školní družiny vyzvednout, kontaktujte vychovatelky konkrétního oddělení školní družiny telefonicky.

       

      Provoz a program pro oddělení s žáky 1. a 2. ročníku:

      ranní družina od 6:30 - do 7:30

      odpolední družina od 11:35 do 16:00 hodin

       

      Provoz a program pro oddělení s žáky 3. ročníku:

      ranní družina od 6:30 - do 7: 30  

      odpolední družina od 11:35 do 15:00 hodin (z provozních důvodů)

       

      Děkujeme za spolupráci.

      Vedení školy

     • PREZENČNÍ VÝUKA ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍD

      OD STŘEDY 18. 11. JE VE ŠKOLE POVOLENA PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 1. A 2. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL. 

      INFORAMCE O VÝUCE DOSTANETE OD SVÝCH TŘÍDNÍCH UČITELŮ. PROVOZ RANNÍ DRUŽINY JE ZAJIŠTĚN V OBOU TŘÍDÁCH TAK, ABY SE DĚTI VE SKUPINÁCH NEPROMÍCHÁVALY. 

      DĚTI PRVNÍ TŘÍDY VSTUPUJÍ BOČNÍM VCHODEM PRO PRVNÍ TŘÍDU A DRUŽINU MAJÍ V UČEBNĚ RANNÍ DRUŽINY. 

      DĚTI DRUHÉ TŘÍDY VSTUPUJÍ HLAVNÍM VCHODEM. DRUŽINU MAJÍ VE SVÉ TŘÍDĚ. 

      otevreni_skol_od_18._11..pdf​​​​​​​

     • DOTAZNÍK

      Vážení rodiče,

      jménem starostky obce Písek paní Věry Szkanderové, mi dovolte Vás oslovit v rámci dotazníkového šetření probíhajícího na naší škole, kterou navštěvují Vaše děti. Dotazníkové šetření slouží k vyhodnocení „klimatu školy a spokojenosti rodičů žáků a dětí s naší školou“.

      Zřizovatel naší školy se rozhodl využít tento on-line nástroj, abychom zjistili Vaši spokojenost se školním prostředím a identifikovali oblasti pro jeho další zlepšení.

      Tímto bych Vás chtěla zdvořile požádat o součinnost při sběru dat, která s uvedeným šetřením souvisí.

      Na Vaše e-maily nebo do zpráv v EduPage Vám dorazil odkaz na elektronický dotazník.

      Termín pro vyplnění dotazníku je stanoven na 9. listopadu 2020 do 12:00 hod.

      Věřím, že nám tímto dotazníkem pomůžete přispět k dalšímu zlepšení a rozvoji školy.

      Předem Vám velmi děkuji za pomoc a spolupráci.

       

      Mgr. Lenka Šamanová v. r.

      ředitelka školy

     • POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ TŘÍD V MŠ

      Byl vydán nový formulář žádosti o ošetřovné, který lze vyplnit pouze elektronicky (musí se vygenerovat číslo žádosti). Formulář vyplňují zákonní zástupci. Podepisují čestné prohlášení, že je školní zařízení uzavřeno. Vyrozumění o uzavření škola vystaví na webových stránkách. Týká se zákonných zástupců dětí v MŠ i žáků v ZŠ. Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout doma, ani u svého zaměstnavatele, rádi Vám poskytneme možnost vyplnit si a vytisknout dokument na sekretariátu v pondělí 26. 10. 2020 od 9:00 do 15:00 hodin. 

      Žádost za říjen se odevzdává v listopadu. 

      Do školy vstupujte se zakrytým dýchacím ústrojím, bez příznaků virového onemocnění. Ohlaste se na sekretariátu zvonkem. 

      Údaje k vyplnění naleznete zde: Vzory_zadosti_tykajici_se_ZZ_ze_ZS_a_MS_Pisek.docx

      a na stránkách ČSSZ.

      Škola bude od úterý 27. 10. do pátku 30. 10. z důvodu zamezení šíření nákazy uzavřena pro veřejnost. 

      K dispozici Vám budeme opět v pondělí a ve středu od 2. 11. od 8:00 do 15:00 hoidn. (12:00 - 12:30 je přestávka na oběd)

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • KARANTÉNA

      Třída Žabek, Mravenečků a Motýlků je z rozhodnutí KHS v Ostravě v karanténě do odvolání. Sledujte prosím informace o znovuotevření těchto tříd MŠ na webových stránkách školy. Děti těchto tříd jsou odhlášeny ze školního stravování. 

      Rozhodnuti_KHS_Ostrava.pdf​​​​​​​

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • OŠETŘOVNÉ

      Prosíme zákonné zástupce, aby počkali na nový formulář, který připravuje ČSSZ v souvislosti s uzavřením škol. Nebude tedy platit formulář, který si již někteří rodiče vyzvedli ve škole. Nový formulář bude ke stažení na stránkách ČSSZ do 25. 10. 

      Více informací ZDE.

     • UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD STŘEDY 13. 10. 2020

      DLE INFORMACÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENNÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID - 19 PŘEVÁDÍME VÝUKU OD STŘEDY 13. 10. NA DISTANČNÍ. 

      MATEŘSKÁ ŠKOLA POKRAČUJE V NEZMĚNĚNÉM PROVOZU. 

      PŘIHLÁŠENÉ DĚTI BUDOU MÍT MOŽNOST SNÍST VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ VŽDY OD 12:00 DO 14:00 HODIN OBĚD. 

      VZHLEDEM K INFORMACÍM, ŽE MAJÍ VŠECHNY DĚTI ZÁKAZ VSTUPU DO ŠKOLY JSME STŘEDEČNÍ OBĚDY ODHLÁSILI. ODPOLEDNE JSME SE DOVĚDĚLI INFORMACI, ŽE OBĚDY SE VYDÁVAT MOHOU. KDO MÁ ZÁJEM O OBĚDY, PŘIHLASTE ZNOVU SVÉ DÍTĚ OD ČTVRTKA, NEJPOZDĚJI DO ZÍTŘEJŠÍCH 14:00 HODIN. 

      VE STŘEDU PRO ŽÁKY NEVAŘÍME. 

      ŽÁCI SE MUSÍ V JÍDELNĚ ŘÍDIT HYGIENICKÝMI PRAVIDLY DANÝMI MZ ČR - ROUŠKY, ČISTÉ RUCE, ROZESTUPY. 

      POKUD JEŠTĚ POTŘEBUJETE ZAŘÍZENÍ PRO ONLINE VÝUKU (NOTEBOOK, IPAD), MŮŽETE SI JEJ VYZVEDNOUT VE ŠKOLE OD 8:00 DO 15:00 HODIN V ŘEDITELNĚ.

      POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOSKÉHO/DĚTSKÉHO ZAŘÍZENÍ (ŠKOLY) SI MŮŽETE VYZVEDNOUT NA SEKRETARIÁTU OD 8:00 DO 13:00 HODIN KAŽDÉ PONDĚLÍ A VE STŘEDU.

      PŘI VSTUPU DO ŠKOLY POUŽÍVEJTE ZVONEK. VSTUPUJTE SE ZAKRYTÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • Opatření pro školy - PŘEHLED

      OD 12. 10. SE UČÍ ŽÁCI 2. STUPNĚ ZŠ PODLE HARMONOGRAMU, KTERÝ NALEZNOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI VE ZPRÁVÁCH. 

      PŘEHLED OPATŘENÍ PRO ŠKOLY Z MŠMT ZDE

      DO 16:00 JSME K DISPOZICI RODIČLM, KTEŘÍ POPTŘEBUJÍ PRO  ZAJIŠTĚNÍ DISTANČNÍ VÝUKY SVÉHO DÍTĚTE ZAPŮJČIT NOTEBOOK. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • ŘEDITELSKÉ VOLNO

      V ÚTERÝ A VE STŘEDU 29. A 30. ZÁŘÍ JE ŘEDITELSKÉ VOLNO. VE ŠKOLE BUDEME DOKONČOVAT OPRAVY STĚN PO ZATEČENÍ A NÁSLEDNĚ BUDE PROBÍHAT VÝMALBA STĚN. 

      TĚŠÍME SE NA VÁS VE ČTVRTEK. 

     • INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM VE ŠKOLE

      POVINNOST NOSIT ROUŠKU MAJÍ OD 18. 9. VŠICHNI ZAMĚSTNANCI I ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH. VE TŘÍDĚ NEMUSÍ MÍT ROUŠKU POUZE ŽÁCI 1. STUPNĚ. 

      POKUD BUDE MÍT DÍTĚ PŘÍZNAK NEMOCI COVID 19, BUDE DOPROVOZENO NA IZOLACI A POD DOHLEDEM PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA VYČKÁ PŘÍCHODU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI SE PAK BUDOU INFORMOVAT U LÉKAŘE O DALŠÍM POSTUPU. 

      ŠKOLA DODRŽUJE VEŠKERÉ HYGIENICKÉ POŽADAVKY. UMOŽŇUJEME DĚTEM TRÁVIT HODNĚ ČASU VENKU BEZ ROUŠEK. CHCEME ZACHOVAT ŠKOLU PRO DĚTI V PROVOZU. ŽÁDÁME PROTO RODIČE, ABY DĚTEM DENNĚ DÁVALI ČISTÉ ROUŠKY A VYSVĚTLILI DĚTEM, ŽE NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PLATÍ PROTO, ABY SE ZABRÁNILO ZBYTEČNÉMU ŠÍŘENÍ VIRU. DĚKUJEME VÁM ZA PODPORU. 

     • Organizace výuky v prvním školním týdnu

      V úterý 1. 9. zahájení školního roku v 7:45 hodin.

      Žáci 2. - 4. třídy dostanou v šatně klíče ke svým skříňkám. 

      Ukončení zahájení školního roku v 9:00 hodin. 

      9:00 třídní schůzka rodičů 1. třídy, děti mohou být po dobu konání třídní schůzky ve školní družině. 

      Žádáme rodiče žáků 1. třídy, aby v rámci dodržování hygienických pravidel měli dýchací cesty zakryty rouškou. 

      Ve středu 2. 9. budou mít děti v 1. třídě 2 vyučovací hodiny, pak mohou jít do družiny. Oběd od 11:35 hodin. 

      Třídy 1. stupně končí v 11:35 - třídnické práce podle pokynů  třídních učitelů.

      Třídy 2. stupně končí v 12:30 - třídnické práce podle pokynů  třídních učitelů.

      Ve čtvrtek 3. 9. budou mít děti v 1. třídě 3 vyučovací hodiny. 

      Třídy 1. stupně končí v 11:35 - třídnické práce podle pokynů  třídních učitelů.

      Třídy 2. stupně končí v 12:30 - třídnické práce podle pokynů  třídních učitelů.

      Od pátku 4. 9. se učíme podle rozvrhu. 

      Pokyn_RS_-_Covid_19_-_PREVENTIVNI_OPATRENI.docx​​​​​​​

      Pokyn_RS_-_Covid_19_-_Postup_v_ripade_podezreni.docx​​​​​​​


     • MATEMATICKÁ KAVÁRNA

      PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ A DRUHÁKŮ

      Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků a druháčků na kávu do školních lavic:)

       

      Před zahájením nového školního roku bychom vás rádi tímto způsobem seznámili s principy výuky matematiky v první a ve druhé třídě naší školy od nového školního roku. Pokud už jste někdy slyšeli o Hejného metodě, budete mít možnost vyzkoušet si ji na vlastní kůži, zažít dobrodružství objevování a okamžiky vzájemné podpory. Dozvíte se vše o principech této metody, metody bez drilování, bez trestání za chybu. Hravá matematika na startu základní školy vtáhne děti do světa čísel a k vzájemné spolupráci. Těšíme se, že si tuto matematiku přijdete osahat, pobavit se s ní i o ní.

       

      Vážení a milí rodiče, matematická kavárna bude pro vás otevřena ve středu 26. 8. 2020 nebo ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 17 hodin v učebně 2. třídy. Vyberte si termín dle vašich možností.

       

      Srdečně zvou Táňa a Petr Mutinovi, učitelé 1. a 2. třídy

      Potvrďte prosím účast v tomto dotazníku nebo se přihlaste v MŠ u paní Heleny Hradilové.

     • Ředitelské volno v MŠ

      Po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Písek, přípěvkové organizace ředitelské volno z důvodu školení zaměstnaců v MŠ na 26. 8. 2020.

     • HURÁ, PRÁZDNINY!

      Dnes jsme rozdali poslední vysvědčení. Dětem začnou prázdniny v pondělí, učitelům až ve středu. V pondělí a úterý budeme tvořit vizi školy. Společně si určíme, kterým směrem se chceme jako škola ubírat. Velmi nám záleží na tom, aby se na tvorbě vize školy podíleli i zákonní zástupci a žáci naší školy. Všichni jsme si v době koronavirové vyzkoušeli, že nám spolupráce jde výborně a těšíme se, že na ni navážeme 1. září, kdy děti přijdou opět do školy. Děkuji všem, kteří naši školu podporovali a zapojili se do společných aktivit. Přeji našim absolventům bezproblémový start na nové škole, všem pedagogům, aby načerpali nové síly na další školní rok a všem společně pevné zdraví a mnoho zážitků z prázdnin.

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • ZMĚNA - UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

      PROTOŽE MŠMT UMOŽNILO ŽÁKŮM SE SEJÍT NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU V CELÝCH SKUPINÁCH PODLE TŘÍD, ŠKOLNÍ ROK UKONČÍME PŘEDÁNÍM VYSVĚDČENÍ PODLE HARMONOGRAMU, KTERÝ JSME PŘIZPŮSOBILI JIŽ PROBÍHAJÍCÍM MOŽNSTEM DOCHÁZKY DO ŠKOLY: 

      STŘEDA 24. 6.: 6.A, 6.B - 8:00 - 9:00 hodin

      STŘEDA : 8. A, 8.B - 8:30 - 9:30

      ČTVRTEK 25. 6.: 9.A, 9.B - 8:00 - 9:00

      ČTVRTEK: 7. TŘÍDA - 8:30 - 9:30

      PÁTEK 26. 6.: 1. stupeń - 8:00 - 9:00

      PROSÍME ŽÁKY, ABY SI ZE ŠATNY ŠKOLY ODNESLI ZAPOMENUTÉ MIKINY, ČEPICE, CVIČEBNÍ ÚBORY. 

      ŠATNY BUDEME VYKLÍZET A NEVYZVEDNUTÉ VĚCI SE BĚHEM ČERVENCE VYHODÍ. 

      Žáci, kteří přijdou poprvé do školy musí mít podepsané čestné prohlášení. 

      Pokud si vysvědčení nevyznednou žáci v daném termínu, vyzvednou jim je zákonní zástupci v úřednich dnech pondělí a středa od 8:00 do 15:00 na sekretariátu školy. 

      V pátek 26. 6. bude oběd pouze pro žáky, kteří zůstávají v družině, která bude tento den do 14:00 hodin. 

       

       

       

     • RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

      VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

      Seznam potřeb k zakoupení:

      • tuhé lepidlo
      • nůžky
      • složka na písmena
      • tužka č. 2, 2 ks
      • guma
      • pastelky
      • omyvatelný ubrus na lavici
      • pracovní oděv do Vv (stačí starší košile nebo tričko)
      • cvičební úbor (tričko, tepláky, mikina, sportovní obuv
       se světlou podrážkou)
      • přezůvky v pytlíku
      • vše dětem podepište

      Nekupujte pevné složky na sešity velikost A4. Dostali jsme je z projektu Ovoce do škol.

      Učebnice a pracovní sešity dostanou žáci od obce (700 Kč na žáka) a ze státního rozpočtu (200 Kč).

     • Organizační pokyny pro 2. stupeň

      Od 8.6.2020 budou mít žáci 2. st. možnost setkat se se svými spolužáky a třídními učiteli dle přiloženého harmonogramu. Stále je třeba dodržovat hygienické pokyny týkající se velikosti skupin. Třídní učitelé rozdělí třídy na dvě skupiny (max.15 žáků) a každá bude začínat v jiný čas. Prosíme, abyste toto rozdělení dodržovali. Žák musí přinést čestné prohlášení podepsané zákonnými zástupci na první setkání, kterého se zúčastní. V průběhu prvního týdne budou probíhat socializační aktivity ve skupině, druhý týden (od 15.6.) budou žáci odevzdávat učebnice, ve třetím týdnu dostanou učebnice pro další školní rok. Kromě toho se žáci budou moci objednat na konzultaci přes Edupage/Teams ke svým učitelům za účelem dovysvětlení učiva či upřesnění známky na vysvědčení. Účast je sice stále dobrovolná, nicméně prosíme všechny žáky a jejich rodiče, aby se školou spolupracovali v záležitostech jako je odevzdávání učebnic, protože ovlivní i další školní rok. Pokud vám nevyhovují časy pro setkání se třídou, samozřejmě se můžete domluvit s třídním učitelem na konzultaci. Je potřeba vyklidit žákovské věci ze školy, aby mohl proběhnout úklid. Vzhledem k tomu, že se nejedná o výuku, ale o krátkodobé konzultace, nebudou mít žáci drhého stupně možnost se přihlásit od 8. 6. na oběd. Věříme, že žáci se rádi uvidí se svými spolužáky i učiteli. Škola je pro vás otevřena a my se na vás těšíme. 

      Informace o předávání vysvědčení se budou odvíjet od pokynů MŠMT. 

      priloha_cestne_prohlaseni.pdf

       

       

     • ORGANIZACE PREZENČNÍ VÝUKY NA 1. STUPNI OD 25. KVĚTNA 2020

      Žáci budou rozděleni do skupin podle tříd. V pondělí 25. 5. budou žáci přicházet mezi 7:45 a 8:00 do školy předním vchodem (po schodech). Odevzdají Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem dohlížející osobě u vchodu a dostanou poučení, co mají dělat dál. Ve třídách budou sedět každý sám v lavici. Hygienické potřeby dané metodickým pokynem MŠMT k průběhu výuky škola zajistila. Žáci budou poučeni o pravidlech chování a bude jim rozdán rozvrh na týden. Děti by měly přijít do školy s jednou rouškou nasazenou a náhradní by měly mít v sáčku v aktovce. O používání roušek ve třídě rozhodne učitel/učitelka. Pro děti přihlášené do družiny z 1. - 3. třídy bude zajištěn program do 16:00 hodin. Pokud potřebujete, aby dítě odešlo dříve, je nutno kontaktovat telefonicky vychovatelku na číslech: +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová, +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová anebo napsat písemnou omluvenku předem. Za družinu není vybírán v měsíci dubnu - červnu poplatek. Rodiče nemají povoleno vstupovat do školy jako doprovod žáků. Budou čekat na své dítě před školou. 

      UPOZORNĚNÍ! Obědy přihlašují rodiče sami telefonicky u paní vedoucí školní jídelny na telefonních číslech:  +420 739 636 466, +420 558 363 036 do pátku 22. 5. 2020. (Seznamy z dotazníků byly pouze orientační.)

      Rozvrh hodin na pondělí: 

      1. třída ČJ, M, AJ do 10:40. Pak oběd a domů nebo družina. 

      2. třída: ČJ, M, Prv do 11:00. Pak oběd a domů nebo družina. 

      3. třída: ČJ, M, Prv do 11:15. Pak oběd a domů nebo družina. 

      4. třída: ČJ a další činnosti do 11:40. Pak oběd a domů. 

      5. třída: ČJ a další činnosti do 11:50. Pak oběd a domů. 

      O průběhu on line výuky Vás budou informovat učitelé průběžně. 

      S případnými dotazy se obracejte na třídní učitelky prostřednictvím Teams nebo Edupage. 

      Vedení školy. 

       

     • ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJMU O DOCHÁZKU NA PRVNÍ STUPEŇ ZŠ OD 25. 5. 2020

      Vážení rodiče, pozorně si prosím přečtěte přiložený dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 v příloze. Od 25. 5. 2020 otvíráme třídy patnácti členným skupinám dětí 1. stupně. Pokud své dítě přihlásíte, bude potřeba, aby mělo s sebou denně 2 roušky a první den podepsané čestné prohlášení (v příloze). Pokud si prohlášení nemáte kde vytisknout, je k dispozici na stolku u vchodu do ZŠ. 

      Výuka bude probíhat prezenčně od 8:00 hodin do 10:45 - 12:00 (různě podle ročníku). Výuka bude probíhat v blocích tak, aby děti měly minimálně dvě vyučovací hodiny ČJ, M, Prv, Vl nebo Přv denně a budeme pro ně připravovat aktivity venku, pracovní činnosti, výtvarnou výchovu a hudební aktivity. 

      Děti, které zůstanou doma budou mít výuku online denně od 10:00 do 11:00 hodin. Vše se ale ještě může změnit. Přesnou organizaci teprve připravujeme. 

      Školní družina bude primárně určena dvěma skupinám dětí prvního až třetího ročníku - rozhodne počet přihlášených dětí. 

      Prosíme o vyplnění dotazníku do středy 13. 5. 2020. Potřebujeme týden, abychom Vás mohli seznámit s konečným řešením organizace od 25. 5.

      Pokud máte nějaké dotazy, rády Vám je zodpoví třídní učitelky nebo můžete volat na sekretariát školy. 

      Obědy pro děti zajistíme ve školní jídelně. Pokud budete mít zájem o oběd pro Vaše dítě, objednávejte u paní vedoucí školní jídelny na telefonních číslech +420 739 636 466 +420 558 363 036. 

      Děkujeme Vám za spolupráci a TĚŠÍME SE NA VAŠE DĚTI. 

      DOTAZNÍK

      ochrana_zdravi_zs.pdf

      priloha_cestne_prohlaseni.pdf

     • PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY - 9. ROČNÍKY

      K přípravě se přihlásili žáci, kteří jsou rozděleni podle ročníku do dvou skupin. Žáci budou seznámeni s pravidly BOZ v rámci docházky při příchodu do třídy. 

      Připomínáme, že děti mají mít s sebou dvě roušky a sáček. V pondělí 11. 5. s sebou donesou čestné prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti. 

      Rozvrh byl upraven tak, aby co nejméně zasahoval do již probíhající výuky on line. 

      Upozorňujeme rodiče/žáky, aby kontakotvali vedoucí školní jídelny a objednali oběd na pondělí do čtvrtku 7. 5. do 12:00 hodin. Ve čtvrtek nevaříme - není elektřina. Příprava na přijímačky ale probíhá. 

      Telefon: +420 739 636 466 / +420 558 363 036

      Oběd bude vydáván žákům 9. tříd od 10:20 hodin do 10:50 hodin. Žáci budou chodit ve dvou skupinách tak, aby se v jídelně skupiny nepotkávaly. 

      Těšíme se na Vás. Kolektiv ZŠ a MŠ Písek

     • TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE OD 21. DO 24. 4.

      Vážeí rodiče, přes systém Edupage probíhá přihlašování na třídní schůzky. Pokud Vám nepřišla výzva k rezervaci termínu na konzultaci, kontaktujte učitele Vašich dětí.

      Je možné, že si někteří učitelé zvolili jiný systém konzultací. Sledujte zprávy na Edupage. Děkujeme. 

      Vedení školy. 

     • ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

      ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT OD 2. DO 16. KVĚTNA. 

      DOPORUČENÝ POSTUP:

      Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 si stáhněte, vyplňte a  nechte potvrdit zdravotní stav dítěte pediatrem. 

      Originál vložte do obálky a zašlete poštou nebo vhoďte do schránky u sekretariátu naší školy č. p. 184.

      Na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti Vám bude odesláno registrační číslo dítěte a potvrzení o přijetí žádosti. 

      Pokud si nemáte kde žádost vytisknout, můžete si vyzvednout formulář na sekretariátu školy každé pondělí a středu od 8 do 15 hodin. 

      Žádosti odeslílejte od 2. do 16. května 2020.

      Zadost_o_prijeti_ditete_k_predskolnimu_vzdelavani_-_2020.docx

       

       

     • ZÁPISY DO 1. TŘÍDY

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

      NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE PÍSEK, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI PROBĚHNOU ZÁPISY BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE VE DNECH 6. DUBNA, 8. DUBNA  A 15. DUBNA 2020.

      Podání žádosti

      Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

      1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), k přihlášce přiložte kopii rodného listu dítěte. Přihláška k dispozici zde. Přihlášku vyplňte, vytiskněte a podepište elektronicky. 
      2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), k přihlášce přiložte kopii rodného listu dítěte. Přihláška k dispizici zde. Přihlášku vyplňte, vytiskněte a podepište elektronicky. 
      3. poštou, k přihlášce přiložte kopii rodného listu dítěte. Přihláška k dispizici zde. Přihlášku vyplňte, vytiskněte, podepište a vložte do dopisu s kopií rodného listu. 
      4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné, aby se zákonní zástupci objednali předem telefonicky na čísle 558 363 046 nebo 739 632 964, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Přihlášku vyplňte předem elektronicky. Zobrazí se nám v systému a vy ji na místě jen podepíšete. Pokud nebudete mít možnost předem vyplnit, budete mít na místě k dispozici počítač, ve kterém přihlášku vyplníte. Při osobním předání s sebou doneste rodný list dítěte. 

      V případě žádosti o odklad povinné školní docházky se správní řízení o zápisu přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Pokud již doporučení máte, pošlete v kopii v případě podání 1 - 3 nebo doneste do školy v případě osobního podání. 

      http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021?fbclid=IwAR3VgWJx-3B2huIyJQVWetuodhxdHLNAXwp3Shk_59uKGSHV2K6oPQg7AEk

       

      KE ZMĚNĚ DATA DOŠLO Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ A VÝPADKU ELEKTŘINY DNE 1. DUBNA. 

     • KONZULTACE SE ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM

      NABÍZÍME VÁM SLUŽBU ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA MGR. WITOLDA SZCZERBOWSKÉHO. KONTAKTOVAT JEJ MŮŽETE V OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTECH A PŘEDEVŠÍM V ZÁLEŽITOSTI ŠKOLNÍ ZRALOSTI TÝKAJÍCÍ SE NÁSTPU DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY. KONTAKTNÍ ADRESA JE: witold.szczerbowski@zspisek.cz

      UVEĎTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ A TERMÍN, KDY BYSTE SE CHTĚLI SEJÍT - PONDĚLÍ, STŘEDA OD 8:00 DO 15:00 HODIN. PAN SZCZERBOWSKI VÁM SCHŮZKU POTVRDÍ NEBO SE DOHODNETE NA JINÉM TERMMÍNU. 

       

     • Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ

      Úplata za předškolní vzdlěávání v měsíci dubnu se odesílá na účet u Equa Bank pod vyriabilním symbolem přiděleným MŠ. Rodiče, kteří platí hotově se dohodnou s paní zástupkyní ředitleky školy na termínu předání hotovosti.

      Pokud nebude v měsící dubnu zahájen provoz v MŠ, budou tyto finanční prostředky využity na úplatu v měsíci červnu. 

     • PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

      Z DŮVODU PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PÍSKU DNE 1. 4. 2020 OD 7:30 DO 17:00 HODIN NEBUDE PROBÍHAT ONLINE VÝUKA A NA TENTO DEN BUDE UZAVŘENA KUCHYNĚ ŠKOLNÍ JÍDELNY I PRO CIZÍ STRÁVNÍKY. 

       

       

     • OMEZENÍ PROVOZU NA ZŠ A MŠ PÍSEK

      OD PONDĚLÍ 23. 3. BUDE PROVOZ OMEZEN NA PONDĚLÍ A STŘEDU DO ODVOLÁNÍ

      VEDOUCÍ JÍDELNY OD 8:00 DO 12:00 HODIN. 

      SEKRETARIÁT OD 8:00 DO 15:00 HODIN. 

      SVOU PŘÍTOMNOST HLASTE U VCHODU ZVONKEM. 

      PROSÍME VSTUPUJTE S ROUŠKOU. 

      VÝUKA PROBÍHÁ POUZE ONLINE. 

       

     • VÝUKA ONLINE

      PROSBA

      Vážení rodiče!

      Děkujeme Vám, že se snažíte o co nejlepší komunikaci mezi učiteli a Vašimi dětmi. Pro všechny je to zcela nová situace, nikdy jsme online neučili. Velmi si ceníme Vašeho přístupu, kdy se snažíte udělat všechno pro to, aby se Vaše děti mohly spojit s učiteli třeba díky internetu Vašeho souseda/Vašich příbuzných. Od příštího týdne škola najede na omezený provoz - doporučení MŠMT. K dispozici Vám budeme na sekretariátu a v kanceláři vedoucí školní jídelny pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 15:00 hodin. 

      Ke komunikaci využíváme systém, Office 365 (Outlook a Teams) a Edupage. 

      Naší prioritou je se s dětmi setkávat online, poradit, když to bude třeba. Jsme Vám k dispozici v rámci rozvrhu hodin. 

      Učitelé tento týden tvoří skupiny pro své předměty, začínají komunikovat s dětmi i rodiči online, zkoušejí, jaký systém komunikace je pro obě strany nejlepší. Buďte prosím trpěliví a spolupracujte s mými kolegy při určování pravidel online výuky. 

      Chceme, aby děti měly nastavený režim podobný tomu, když chodí do školy. Takže ráno by měly vstávat tak, aby mohly pracovat na svých úkolech, komunikovat se svou učitelkou/s učitelem, číst si, možná budou mít i čas kouknout na Učí Telku. 

      Odpoledne se učitelé připravují na další den online výuky, proto bude komunikace možná v omezené míře. Pravidla pro odpolední komunikaci si nastavují učitelé. Po 16:00 hodině mají učitelé osobní volno.

      Kdybyste potřebovali poradit s technickými záležitostmmi online výuky, obracejte se na ředitelku školy lenka.samanova@zspisek.cz (změna hesla, připojení se k Teams...). 

      Společně to zvádneme! S přáním všeho dobrého

      Lenka Šamanová, ředitelka školy 

       

       

       

       

       

       

     • UČÍME ONLINE

      Učitelé ZŠ Písek se připravují na učení online, které bude spuštěno od úterý 17. 3. 2020.

      Zatím jste byli v kontaktu prostřednictvím Edupage. 

      Všechny děti mají také přístup k účtům na office.com.

      Pokud tento přístup nemáte, je potřeba se obrátit na třídní učitelku/třídního učitele, aby Vám přístupové údaje zaslali. Vytvoříme metodiku, jak pracovat v Teamsech. Děti se budou učit podle rozvrhu. Budou mít možnost vidětu učitelku/učitele pomocí kamery. 

      Výuka může probíhat i prostřednictvím mobilního telefonu, ale přístup k počítači je lepší. 

      Pokud někdo z žáků nemá možnost být online, je potřeba kontaktovat třídního učitele/třídní učitelku a domluvit se na způsobu předávání úkolů osobně, minimálně 1 x za týden. 

      Pokud máte připojení k internetu a nemáte počítač/tablet, můžeme Vám zapůjčit školní iPad nebo notebook na základě podpisu smlouvy o výpůjčce během pondělí nebo úterý od 13:00 do 15:00 hodin v kanceláři školy. Budete potřebovat připojení k internetu. Máme k dispozici 24 zařízení. 

      Budeme se učit podle rozvrhu. Bude záležet na učitelích, kolikrát za týden se s dětmi sejdou prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. 

      Všichni se to budeme učit používat, proto buďme trpěliví. 

      Děkujeme Vám za spolupráci.

      Vedení školy


     • Mimořádné opatření vlády


      Vláda vyhlásila další mimořádná opatření a od středy ruší docházku žáků a studentů základních, středních, vyšších odborných                       a vysokých škol.      Prosíme, zvažte docházku Vašeho dítěte do mateřské školy a tuto skutečnost nahlaste neprodleně paní učitelce.      Děkujeme

     • Aktualizová informace KHS k epidemiologické situaci

      Informace_ke_koronaviru_pro_skoly_a_skolska_zarizeni_v_MSK.pdf

      Prosím o přečtení aktuálních informací MSK.

      Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
      v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie, Vám zasíláme několik zásadních doporučení a opatření, jejichž naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli v kraji.
      V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců škol v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy, žádáme ředitele škol a školských zařízení o realizaci a důsledné dodržování následujících doporučení pro školy a školská zařízení na území Moravskoslezského kraje:
      1. Doporučujeme apelovat na zletilé žáky a studenty a nezletilé děti a žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech
      se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum. Ředitelům škol doporučujeme neúčast ve vzdělávání dětem, žákům a studentům omluvit.
      2. V návaznosti na doporučení Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje zrušit akce pro více než 500 lidí, doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti při organizaci školních akcí s větším počtem účastníků a účasti na nich, i když počet účastníků nebude dosahovat 500 osob.
      3. Doporučujeme nekonat veškeré školní akce v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy.
      4. Doporučujeme omezit veřejnosti přístup do prostor, v nichž se realizuje činnost školy či školského zařízení na nezbytné minimum.
      5. Doporučujeme zrušit či omezit pracovní cesty do rizikových oblastí a oblastí se zvýšeným výskytem nákazy.
      6. Doporučujeme u zaměstnanců škol a školských zařízení, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy a u nichž nebylo orgánem ochrany veřejného zdraví rozhodnuto o karanténě, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti nedocházeli na své pracoviště preventivně. Za tímto účelem zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout práci z domu, dohodnout čerpání dovolené, pedagogickému pracovníkovi určit dobu čerpání volna k samostudiu, případně rozhodnout o dočasném nepřidělování práce zaměstnanci z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele.
      Děkujeme za spolupráci a za respektování uvedených doporučení. Buďme, prosím obezřetní, nevyvolávejme však paniku.

      Informace školy:

      Pokud je Vaše dítě alergické na desinfekční gely, oznamte toto škole písemně - prostřednictvím žákovské knížky nebo elektronicky. 

       

      ZŮSTAŇME V KLIDU A MYJME SI RUCE ! 

     • ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

      VÁŽENÍ RODIČE, 

      V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE JSME ZAČALI POUŽÍVAT ELEKTRONICKOU TŘÍDNÍ KNIHU A POSTUPNĚ PŘECHÁZÍME NA ELEKTRONICKOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU. UČITELÉ SE USNESLI, ŽE VE DRUHÉM POLOLETÍ BUDOU POUŽÍVAT ELEKTORNICKOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU VE VŠECH TŘÍDÁCH, KROMĚ PRVNÍ TŘÍDY. TAM BUDE DO KONCE ROKU JEŠTĚ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA PAPÍROVÁ. VĚŘÍM, ŽE SI POSTUPNĚ ZVYKÁTE NA TO, ŽE VÁS MOBILNÍ APLIKACE UPOZORŇUJE NA UDÁLOSTI, POCHVALY I PROHŘEŠKY VAŠICH DĚTÍ. VY, KDO JSTE JEŠTĚ NEOBJEVILI PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE VE SVÝCH E-MAILECH NEBO JSTE JE ZTRATITLI, NEOSTÝCHEJTE SE NAPSAT E-MAIL NA lenka.samanova@zspisek.cz S ŽÁDOSTÍ O VYGENEROVÁNÍ NOVÉHO HESLA. VYGENERUJEME NA POČKÁNÍ. 

      VAŠE DĚTI DOSTALY PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE PRO ŽÁKA VE ŠKOLE. 

      PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE NA WW.ZSPISEK.CZ 

      HODNĚ RADOSTNÝCH ZPRÁV Z EDUPAGE VÁM PŘEJE VEDENÍ ŠKOLY. 

       

     • POZVÁNKA NA KARNEVAL

      Vážení rodiče, přátelé školy, 
      v pátek 7. února ve 14:00 hodin pořádá školní družina za pomoci našich deváťáků školní karneval, na který Vás srdečně zveme. 
      Chceme Vás požádat o podporu v podobě malého dárku do tomboly pro děti (pastelky, hračky, stavebnice, hry...). Dárky můžete poslat po dětech, vyberou je třídní učitelky. 
      Děkujeme Vám a těšíme se na Vaši návštěvu. 
      Vedení školy.

     • Tělocvična mimo provoz ve čtvrtek 30.1.

      Z důvodu konání školního kola sportovní soutěže Školní laťka bude ve čtvrtek 30.1. školní tělocvična mimo provoz. Třídy, které mají mít tělocvik, půjdou provádět sportovní aktivity ven. Prosím, abyste tomu přizpůsobili výběr oblečení pro děti v tento den. Děkujeme. 

     • Ukončení vyučování ve čtvrtek 30.1.2020

      Po rozdání výpisů vysvědčení bude ukončeno vyučování a to po 4.vyučovací hodině (v 11.35) pro 1.stupeň (1.-5.třída) a po 5.vyučovací hodině pro druhý stupeň (12.30). Všem žákům přejeme krásné pololetní prázdniny.

     • KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE DEVÁŤÁKŮ

      Vážení rodiče a milí žáci, připomínám, že každé úterý v lednu od 14:00-15:30 jsou mé konzultační hodiny. Potřebujete-li pomoct s výběrem školy, s informacemi o přijímacím řízení, jsem zde pro Vás v kabinetě výchovného poradce a psychologa (nová budova, 2. patro).

      21. 1. 2020 budou žáci odevzdávat přihlášky "na nečisto", prosím pečlivě vyplňte Vaše aktuální kontaktní údaje (telefon a email). Tento den mě najdete v kabinetě v dílnách.​

      Mgr. Markéta Wiszczorová

     • PLES SRPD

      Čas letí jako bláznivý...a po roce se opět můžeme těšit na PLES SRPD, tentokrát ve znamení Valentýna! Jak jinak taky, když se koná v sobotu 15. 2. 2020. Těšit se můžete na bohatou tombolu, skvělou hudbu, chutnou večeři a pestrý kulturní program.

     • NOVÝ ROZVRH HODIN

      Do systému byl nahrán nový rozvrh z důvodu plavání na 1. stupni. 

      Všichni se řídíme rozvrhem v systému v Edupage, kde žáci vidí rozvrh aktuálního týdne. Neřešte sudý/lichý týden, může se v třídní knize lišit s kalendářním sudým/lichým týdnem.

      Děkujeme, že dohlížíte, jestli jsou vaše děti řádně připraveny na vyučování. 

      Těšíme se na Vás v novém roce!

     • Filmové dopoledne

      Na poslední pátek před Vánocemi jsme pro žáky 2.stupně připravili filmové dopoledne. Mohou si vybrat ze 7 filmů. Na filmy se budeme nejen dívat, ale také se o nich budeme bavit a dále je zužitkujeme v procesu vzdělávání a výchovy.

     • VELKÉ PŘESTÁVKY

      PROSÍME RODIČE, ABY DOHLÉDLI NA TO, JAK SE OBLÉKAJÍ DĚTI DO ŠKOLY.

      O VELKÝCH PŘESTÁVKÁCH CHODÍME VEN A NĚKTERÉ DĚTI JSOU OBLEČENY NEVHODNĚ. PŘI DNĚŠNÍCH TEPLOTÁCH DOPORUČUJEME I ČEPICE. 

      URČITĚ SE VŠICHNI SHODNEME, ŽE DĚTEM POBYT VENKU PROSPÍVÁ, MAJÍ ČAS SE PROTÁHNOUT, PROJÍT/PROBĚHNOUT SE. 

      POKUD JE VAŠE DÍTĚ PO NEMOCI, URČITĚ ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ, POKUD NÁS O TO PÍSEMNĚ POŽÁDÁTE. 

      DĚKUJEME, ŽE JSTE S NÁMI NA JEDNÉ VLNĚ A PODPORUJETE NAŠE AKTIVITY SMĚREM KE ZDRAVÉMU VÝVOJI VAŠICH DĚTÍ. 

     • Setkání s partnery Erasmus+ ve Španělsku

      Ve dnech 8.-13. 11. 2019 se tři učitelé naší školy zúčastnili prvního výjezdu pro pedagogy v rámci projektu Erasmus+ pod názvem LO-VE. Během dvou školních roků budou učitelé naší školy ve svých předmětech vymýšlet a realizovat aktivity, které se odehrají venku (LO- Learning Outdoors) a budou ověřovat a hodnotit aktivity připravené učiteli z partnerských škol. Kromě toho vyjedou žáci do partnerských zemí: Finska, Španělska a Portugalska, aby se tam setkali s dětmi z jiných škol, komunikovali v angličtině, naučili se spolupracovat v týmu a viděli, jak probíhá výuka u nich.

      Cílem prvního setkání ve španělské Málaze bylo seznámení se s kolegy z partnerských škol, dohodnutí se na dalších postupech, také jsme absolvovali řadu školení, například k projektovému vyučování či využívání ICT ve výuce. Měli jsme možnost navštívit výuku ve španělské bilingvní škole, která využívá právě projektové učení. Skvělou zprávou jistě je, že naše škola vyhrála v soutěži „O nejlepší logo.“ V rámci soutěže proběhla nejprve školní kola, z nich vzešly nejlepší tři práce. Závěrečný výběr z 18 log se odehrál mezi žáky španělské partnerské školy. Gratulujeme vítězům Lidákové Nikol, Návratové Beátě a Roženkové Nině a jejich vedoucí učitelce Mgr. Lucii Kalužové. Logo je nyní používáno pro všechny materiály vznikající v tomto projektu. Další mobilita se bude konat ve Finsku, kousek od Helsinek, a vycestuje pět našich žáků.

     • ČLENSKÁ SCHŮZE SRPD A TŘÍDNÍ SCHŮZKY

      Výbor SRPD zve v úterý 19. 11. 2019 na členskou schůzi SRPD v 15:30 hodin.

      Program: 

      - čerpání rozpočtu v roce 2019

      - rozpočet na rok 2020

      - volba nového člena do výboru SRPD

      Diskuse. 

      Po schůzi budou pokračovat třídní schůzky.

      Prosíme rodiče 1. třídy a MŠ, aby se v co největším počtu účastnili pomoci na plese SRPD.

      Děkuje výbor SRPD a vedení školy. 

     • Organizace dohledu nad dětmi ve středu 6. 11.

      Na prvním stupni projevilo zájem o dohled nad dětmi 13 rodičů. Z důvodu zapojení většiny učitelů do stávky budou děti v době od 7:00 hodin do 15:00 pod dohledem paní učitelky Gabriely Szoloné v budově MŠ č. p. 60 (stará školka). Na oběd půjdou do školy, kde dohled nad dětmi převezmě pan Witold Szczerbowski. Dohled je zajištěn do 15:00 hodin. Prosíme rodiče, aby dětem na lísteček napsaly, v kolik hodin jdou domů a jestli mohou jít samy. 

      Pokud byste měli zájem diskutovat na téma stávky, můžete přijít v době od 8:00 do 15:00 sborovny 2. stupně, kde Vám bude k dispozici stávkový výbor ve složení:

      Mgr. Petr Sikora

      Mgr. Libuše Kohutová

      Mgr. Lenka Minksová

       

     • STÁVKA

      Vzhledem k informacím ze strany vedení Českomoravského odborového svazu ve školství a pana předsedy odborové organizace na ZŠ a MŠ Písek Petra Sikory dávám na vědomí, že plánovaná stávka pracovníků ve škoství bude dne 6. listopadu celý den. 

      Počítejte prosím s omezeným provozem ve škole základní i mateřské. 

      Bližší informace k organizaci sdělím až poté, co se dovím jména pracovníků zapojených do stávky. 

      Pracovníci školství děkují za podporu ze strany veřejnosti. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy. 

      Vzhledem k různým informacím v médiích ohledně náplně práce učitele přikládám náplň práce učitele na ZŠ Písek. Pracovni_napln_ucitel.doc

       

     • PODPORA MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI NA NAŠÍ ŠKOLE

      na školní e-mail přišla zpráva:

      Ahoj všem,

      pozor nedůležité hlášení:

      Všichni žáci prvního i druhého stupně, necht’ se po velké přestávce shromáždí k nástupu ke hraní s čísly.

      Hraní proběhne od října do června v aplikaci Abaku.

      https://abaku.cz/abaku-liga-zs?tab=1

      Zahájení nového ročníku Abaku ligy: Zdar

      Vladimír Tesař
      S námi můžete počítat
       

      Díky zapojení naší školy do projektu OKAP, jsme získali licenci pro aplikaci hry ABAKU pro všechny žáky naší školy. Pokud chcete, aby děti trávily čas u počítače smysluplně, pak je tady možnost pomoci jim s přihlášením do aplikace pomocí přihlašovacích údajů, které dostanou od svých třídních učitelů. 

      Doporučujeme zapojit se do hry dětem od 3. třídy. 

      Věříme, že díky ABAKU budou mít děti rády matematiku zase o něco více. 

      více informací ZDE.

       

     • STÁVKOVÁ POHOTOVOST NA ZŠ A MŠ PÍSEK

      Vážení rodiče. Určitě víte z médií, že je spousta škol v celé republice včetně té naší zapojeno do stávokové pohotovosti. Dne 17. 10 proběhla schůzka vedení školy s výborem odborové organizace. 

      Cituji ze zápisu:

      "Na schůzi výboru odborové organizace a vedení školy bylo vedení školy informováno o počtu pracovníků, kteří se přihlásili k účasti na případné stávce. Stávkovou pohotovost odhlasovali členové odborové organizace
      předem metodou PER ROLAM a vedení školy bylo o tom neprodleně informováno panem předsedou
      OO prostřednictvím emailové zprávy a bylo navrhnuto a schváleno datum společné schůze.

      Byl stanoven stávkový výbor.

      Pan předseda se zavázal dodat nejpozději den předem případné stávky jmenný seznam pracovníků, kteří se do stávky zapojí, pokud bude stávka vyhlášena.
      Paní ředitelka vyslovila se stávkou souhlas a byla požádána o vyvěšení informace o stávkové
      pohotovosti na školní webové stránky."

      Podle seznamu zúčastněných rozhodneme, zda-li bude provoz v ZŠ a MŠ omezen nebo přerušen. 

      Informace vám sdělí pedagogičtí pracovníci. Sledujte prosím web školy. 

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

     • EDUPAGE

      Do elektronické matriky byly nahrány e-maily rodičů. Všichni rodiče by již měli mít propojení s elektronickým systémem školy. Doporučujeme stáhnou si aplikaci Edupage do mobilu a budete mít všechny zprávy týkající se života školy a vašich dětí ve škole ihned k dispozici. 

      Můžete také komunikovat se školou prostřednictvím funkce zprávy. 

      Můžete také děti omlouvat elektronicky. Budeme systém elektronických omluvenek zavádět po celý rok, v příštím roce již zrušíme papírové omluvenky. 

      Někteří učitelé již využívají elektronický systém pro komunikaci s žáky. Žáci od 5. ročníku ZŠ jsou postupně seznamováni se systémem. Mají ve školním účtu Office online založenu e-mailovou adresu, na které mají k dispozici úložište, které mohou využívat i z domu. 

      Žáci dostanou přihlašovací údaje, které si vlepí do ŽK.Takže také mohou začít využívat aplikaci Edupage naplno. 

      Jelikož se všichni učíme se systémem v Edupage pracovat, je možné, že se vám budou objevovat informace o známkách - pro systém hodnocení je letos stále směrodatná papírová žákovská knížka. 

      Budete-li mít problém se zobrazováním informací, propojením rodiče a dětí, využijte prosím email lenka.samanova@zspisek.cz, tam problém popište, budeme řešit ihned. 

      Děkuji za spolupráci. Lenka Šamanová, ředitelka školy

       

     • SBĚR ŽALUDŮ A KAŠTANŮ

      MINULÝ TÝDEN JSME VE ŠKOLE VYHLÁSILI TRADIČNÍ SOUTĚŽ VE SBĚRU ŽALUDŮ A KAŠTANŮ. LESNÍ PLODY MŮŽETE NOSIT RÁNO PŘED VYUČOVÁNÍM PANU ŠKOLNÍKOVI.

     • Přidávání kontaktů do Edupage

      Vážení rodiče. V loňském roce jsme zapisovali do systému vaše e-maily. Pokud jste nám je neposlali, nemohli jsme vás propojit se systémem. Nyní prosíme o trpělivost. Sbíráme opravené a doplněné seznamy od třídních učitelů, pak data vložíme do databáze a postupně budeme odesílat přihlašovací údaje všem, kteří zapsali do žákovské knížky svůj e-mail. 

      Se systémem omlouvání budete seznámeni na třídních schůzkách. Do té doby omlouvejte své děti běžným způsobem do žákovské knížky. 

      Ke komunikaci s učiteli můžete využívat e-mailové adresy ve tvaru "jméno.příjmení@zspisek.cz" anebo systém zpráv v Edupage (po přihlášení) anebo klasickou žákovskou knížku. 

      Nejrychlejší práce v systému je pomocí aplikace Edupage

      Děkujeme za trpělivost a spolupráci. 

     • ZMĚNY V UKONČENÍ VYUČOVÁNÍ

      Od čtvrtku se učíme podle rozvrhu. Vzhledem k prodlouženým velkým přestávkám a zkrácené přestávce na oběd budou děti končit:

      po čtvrté vyučovací hodině v 11:35

      po páté vyučovací hodině ve 12:30

      po šesté vyučovací hodině 13:20

      po po osmé vyučovací hodině 14:35

      Během obědové 30 minutové přestávky žáci neopouštějí prostory budovy. 

     • INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ

      PŘEDŠKOLÁCI BUDOU MÍT TŘÍDU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V SOUČASNÉ DRUŽINOVÉ TŘÍDĚ. 

      RODIČŮM BUDOU POSKYTNUTY BLIŽŠÍ INFORMACE RÁNO PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLY. 

      DĚTI Z LOGOPEDICKÉ TŘÍDY BUDOU CHODIT TAM, KAM BYLY ZVYKLÉ, DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. P. 60.

      DO ODVOLÁNÍ. 

     • INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ZŠ

      ŠKOLA BUDE OTEVŘENÁ PRO ŽÁKY A SAMOZŘEJMĚ PRO RODIČE 2. ZÁŘÍ 2019 OD 7:25 HODIN. 

      VYUČOVÁNÍ ZAČNÁ V 7:45 HODIN. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V 8:00 HODIN.

      ŽÁCI 1. TŘÍD PŮJDOU DO ŠKOLY VCHODEM BÝVALÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY. VCHOD VEPŘEDU VPRAVO DOLE.

      VYUČOVÁNÍ BUDE UKONČENO V 9:30 HODIN. 

      PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V KANCELÁŘI VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.

     • ZTRÁTY A NÁLEZY

      VE ŠKOLE MÁME SBÍRKU ZAPOMENUTÝCH PŘEZŮVEK, TENISEK, TRIČEK, TEPLÁKŮ, SVETRŮ BUND, BOT. POKUD NĚCO POSTRÁDÁTE, VYZVEDNĚTE SI VĚCI DO PÁTKU 6. 9. 2019. PAK BUDOU ODNESENY DO SBĚRNÉHO KONTEJNERU NA OBLEČENÍ A OBUV. JSME VÁM K DISPOZICI OD 8:00 DO 14:30 KAŽDÝ DEN. 

     • Nabídka zaměstnání

      Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace přijme asistenta pedagoga s úvazkem 0,5 od 1. 9. 2019. Žádosti o zaměstnání s životopisem posílejte na e-mail sekretariat@zspisek.cz, případně se dostavte osobně v čase od 8:00 do 14:00 na sekretariát školy od pondělí do pátku. 

     • ZKRÁCENÉ VYUČOVÁNÍ

      OD PONDĚLÍ 24. 6. BUDE ZKRÁCENÉ VYUČOVÁNÍ. 

      PRVNÍ STUPEŇ DO 11:20 HODIN.

      DRUHÝ STUPEŇ DO 12:15 HODIN. 

      DRUŽINA BUDE V PROVOZU DO 16:00 HODIN. 

      VE ČTVRTEK 27. 6. BUDE DRUŽINA DO 14:00 HODIN. 

     • ŘEDITELSKÉ VOLNO 28. 6. 2019

      Z DŮVODU DROBNÝCH OPRAV A S TÍM SOUVISEJÍCÍM STĚHOVÁNÍM PŘED PRÁZDNINAMI VYHLAŠUJI SE SOUHLASEM ZŘIZOVATELE ŘEDITELSKÉ VOLNO NA PÁTEK 28. 6. 

      ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 BUDE UKONČEN VE ČTVRTEK 27. 6. 2019. ŽÁCI PŮJDOU Z DŮVODU BEZPEČNOSTI V RÁMCI KONCE ŠKOLNÍHO ROKU DO ŠKOLY TAKTO: 

      1. STUPEŇ - 8:00 - 9:00 OBĚD

      2. STUPEŇ - 8:30 - 9:30 OBĚD

      9. ROČNÍK - 9:00 - 10:00 OBĚD

      DĚTI ODDĚLENÍ SOVIČEK BUDOU TENTO DEN V BUDOUVĚ Č. P. 60.

      VÍCE INFORMACÍ U PANÍ VEDOUCÍ UČITELKY MŠ. 

      ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ZAČÍNÁ 2. ZÁŘÍ 2019.

      ŘEDITELKA ŠKOLY

     • Beseda s psycholožkou Mgr. B. Konderlovou

      Vážení,

      srdečně Vás zveme na besedu s psycholožkou Mgr. Barbarou Konderlovou, která se uskuteční dne 6.6.2019, od 16 hodiny v kinosále jablunkovské radnice. Tématem této besedy jsou "Základní potřeby dítěte". Dozvíte se jaké jsou základní potřeby, nutné pro zdravý vývoj dítěte z pohledu Pesso Boyden psychoterapie. Jak je vhodné naplňovat tyto potřeby, aby z dítěte vyrostl vyrovnaný dospělý. Jak být jako rodiče připraveni tyto potřeby naplňovat.

      Beseda je určena rodičům, pedagogům a všem, které toto téma zajímá. Přihlásit se můžete přes pozvánku, kterou najdete v příloze.

       

      6. 6. 2019  16:00 - 18:00

      Městský úřad Jablunkov

      Dukelská 144

      739 91 Jablunkov

     • HUGO THE GIANT BABY

      Žáci osmého ročníku zvou všechny příznivce komedií na prezentaci videa do ZŠ Písek. Těšíme se na Vaši účast. 

     • ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

      ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PROBĚHNE NA NAŠÍ ŠKOLE 4. DUBNA 2019 OD 12:30 HODIN DO 16:30 HODIN. NEZAPOMEŇTE S SEBOU VZÍT RODNÝ LIST DÍTĚTE. 

      PROSÍME RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ, ABY SE ZAPSALIL DO HARMONOGRAMU V MATEŘSKÉ ŠKOLE - ZAJISTÍME TÍM HLADKÝ PRŮBĚH ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY.

     • OZDRAVNÝ POBYT ŽÁKŮ 4. A 5. TŘÍD

      Díky dotačnímu programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základnních škol Moravskoslezského kraje vyrazili naši čtvrťáci a páťáci do Orlických hor. Všichni si to tu maximálně užíváme, dýcháme čerstvý vzduch, chodíme na procházky k přehradě Pastviny na řece Divoké Orlici, do solné jeskyně v Žamberku, včera jsme navštívili termální koupaliště a Muzeum výroby ručního papíru ve Velkých Losinách. Byli jsme v Muzeu krajky ve Vamberku. 

      https://www.facebook.com/profile.php?id=100008425980990

     • Jsme na facebooku!

      Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy!

      Nově se budete moci setkávat s aktualitami na školní facebookové stránce. Postupně budeme přecházet na nové stránky, které byly spuštěny z důvodu přechodu na elektronickou třídní knihu a elektronickou komunikaci s rodiči. Pokud si budete chtít stáhnout některé materiály z původních webových stránek školy, máte ještě rok příležitost. V roce 2020 stránky zaniknou.

    • Uživatelské účty
     • Uživatelské účty

      Je možné, že některé části stránky uvidíte pouze po přihlášení. Pokud jste heslo zapomněli, použijte prosím odkaz "Neznám přihlašovací jméno nebo heslo" a zadejte Váš email. Pokud jste heslo ze školy ještě nedostali, vyčkejte prosím, dokud škola systém nezprovozní.
  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • sekretariat@zspisek.cz
   • 75026937
   • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: poverenec.jablunkovsko@gmail.com tel.:+420 727 887 092 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Kateřina Huczalová
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje