• Školní družina

    Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5.ročníku.
    Nachází se v přízemí budovy 1. stupně základní školy. V roce 2008 byla vybavena novým nábytkem, uspořádaným tak, aby zde děti našly koutek jak pro odpočinek a relaxaci, tak i pro své stavby ze stavebnic, pro své výtvarné aktivity nebo deskové (společenské) hry.

    Děti pracují ve třech  odděleních od školního roku 2021/2022:
    1. oddělení – 1. třída
    2. oddělení – 2. třída

    3. oddělení - 3. - 5. třída

    vedoucí vychovatelka - Bc. Ivana Szpyrcová

    vychovatelky - Bc. Leona Rohulánová, Klára Szmek

    Provoz, program a vnitřní řád školní družiny

    ranní družina:6:30 - 7:30 hodin
    odpolední družina: 11:30 – 16:00 hodin

    Přihlašování a docházka do ŠD
    Žáci jsou přihlašováni na základě vyplněného, rodiči podepsaného zápisného lístku.
    Žáci dodržují dobu ve školní družině dle záznamu rodičů. Odchody žáků ze ŠD jsou uvedeny na zápisném lístku, jsou individuální podle potřeby rodičů. Aby nebyla narušována činnost ŠD, je doporučena doba odchodu ve 13:00 nebo 15:00 hodin. Omluvení nepřítomnosti žáka v družině je stejné jako ve škole.

    V případě, kdy žák potřebuje odejít ze ŠD mimo dobu stanovenou na zápisném lístku nebo s osobou jinou než je uvedeno na zápisném lístku, musí být tato změna oznámena vychovatelce písemně. Jen v mimořádných situacích telefonicky a to na čísle 734 153 357 nebo 558 363 046. Dítě bude předáno zákonnému zástupci v těchto mimořádných situacích osobně. 

    Žáky po 4. vyučovací hodině přebírá vychovatelka v jídelně v 11.35. Žáci, kteří mají vyučování delší, přicházejí do ŠD po jeho skončení sami, ukázněně, mírnou chůzi a bez zbytečného zdržování se na chodbách. Žák nesmí bez dovolení opustit školní družinu.

    Vyučující náboženství a jiných zájmových kroužků si děti vyzvedává 5 minut před začátkem kroužku.

    Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Pokud se řádně přihlášený žák nedostaví po skončení vyučování do ŠD ve dvou po sobě následujících dnech a nebude zákonným zástupcem omluven, bude vychovatelka zákonného zástupce o jeho nepřítomnosti informovat.

    Při vstupu dospělé osoby do školní družiny žáci zdraví, chovají se zdvořile vůči dospělým i dětem.

    Při činnostech se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob. Dbají o své i společné /školní/ věci, půjčené hry před vrácením urovnají a překontrolují. Dojde-li k poškození hračky, oznámí to vychovatelce a podílí se /v rámci svých schopností/ na opravě. Úmyslné poškození žák uhradí.

    Před odchodem na vycházku nebo na hřiště, žáci dbají pokynů vychovatelky, nevzdalují se od skupiny. Z vycházky se vracejí společně s celým oddělením.

    Nevolnost nebo poranění hlásí žák vychovatelce.

    Při odchodu domů neodchází žák bez oznámení a rozloučení.

    Žák si může nosit do družiny svou oblíbenou hračku. Za její možné poškození vychovatelka nezodpovídá.

    Výchovné problémy budou řešeny domluvou, informováním rodičů na třídní schůzce. V případě, že žák nějakým významným projevem porušuje kázeň a bezpečnost v ŠD, může ředitel rozhodnout o jeho vyloučení ze ŠD.

    Do prostoru tělocvičny vstupujeme bez jídla a pití.

    Mimořádná situace
    V případě nevyzvednutí žáka z ŠD po uplynutí stanovené doby, kontaktujeme osoby uvedené na zápisném lístku, popř. vedení školy.

    Pitný režim
    Ve školní družině je zajištěn pitný režim. Děti si však mohou nosit vlastní nápoje a svačinky.

    Úplata za školní družinu
    Řídí se vnitřním předpisem ZŠ Písek o úhradě příspěvku.

    V týdenní skladbě jsou zahrnuty tyto činnosti:
    ČINNOST ODPOČINKOVÁ
    Následuje po dopolední výuce nebo je zařazována po sportovních aktivitách. Dětem jsou nabídnuty tyto činnosti:
    práce se stavebnicemi / Lego, Cheva, Seko, Vicha, aj. /
    skládání puzzle
    námětové hry / na školu, na kadeřnici, prodavače, řidiče,…/
    stolní, deskové / společenské / hry
    hry s loutkami
    četba knih, časopisů
    vystřihování drobných modelů, různých předloh
    kreslení dle vlastní fantazie
    vybarvování obrázků
    nenáročné pohybové hry
    spontánní – individuální hry

    ČINNOST ZÁJMOVÁ
    / vlastní zaměstnání /
    Následuje většinou po činnosti odpočinkové. Je rozvržena do celého týdne.
    volné kresby
    malování a kreslení na dané téma
    využití různých výtvarných technik
    osvojování zásad společenského chování
    skupinové práce
    práce s různým materiálem
    vystřihování, modelování
    vycházky, pozorování
    poslech pohádek
    hry se zpěvem
    drobné soutěže
    pohybové hry / v tělocvičně, na hřišti /

    V rámci projektu Šablony II mají žáci v družině možnost navštěvovat čtenářský klub a klub deskových her. V některých dnech probíhá tandemová výuka.

    PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ
    Následuje po určité době relaxace a dokončení zájmových činností. Příprava zahrnuje hry určené k procvičování učiva, doplňovačky, luštění křížovek, osmisměrek, rébusů, hry zaměřené na soustředění, rozvoj paměti, čtení dětské literatury, vypracování písemných úkolů.

    Vnitřní řád školní družiny a kritéria pro přijetí žáků do ŠD:

    Rad_skolni_druziny.pdf

    Měsíční poplatek za školní družinu je 100 Kč.

    Poplatek je splatný vždy předem na 5 měsíců se splatností do 20. 9. a 20. 2. 

     

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • +420558363046
   • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
   • 75026937
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: jablunkov@viavis.cz tel.:+420 595 174 250 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková;
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje