• Novinky

     • POZVÁNKA

      Vážení rodiče, děti a přátelé školy a školky,

      SRPD při ZŠ a MŠ v Písku připravilo pro děti z Písku a okolí v rámci akce „Rozloučení s létem“, které se koná dne 4.9.2021 od 13.00 hod. řadu atrakcí a zábavného programu.

      Na hřišti u výletiště bude pro vás připraven:

      HISTORICKÝ KOLOTOČ

      VELKÁ NAFUKOVACÍ LEZECKÁ STĚNA

      HISTORICKÁ STŘELNICE PRO STŘELBU KUŠÍ A LUKEM

      STŘELNICE VZDUCHOVÝCH PISTOLÍ

      NAFUKOVACÍ SKÁKACÍ HRAD A TRAMPOLÍNA

      SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY JAKO JSOU SKOKY V PYTLI, CHŮZE NA CHŮDÁCH, HÁZENÍ MÍČKY NA TERČ

      MALOVÁNÍ NA TVÁŘE A DĚTSKÉ VÝTVARNÉ DÍLNIČKY

      Pro děti bude rovněž připraven na hřišti od 14.00 do18.00 stánek s občerstvením (nealko, cukrovinky, gofry se šlehačkou a ovocem)

      Všechny děti, které budou mít zájem zúčastnit se losování o hlavní cenu SRPD- VELKÉHO PLYŠOVÉHO MEDVĚDA- obdrží od pořadatelů kartičku, na kterou budou sbírat razítka za účast na atrakcích. Po jejím vyplnění ji vloží do losovacího koše a zároveň obdrží dárkový balíček se sladkostmi. Losování o medvěda proběhne cca v 19.00 hod před vypouštěním EKO balónků, které všechny děti obdrží od pořadatelů zdarma, před zahájením losování.

       

      VŠECHNY ATRAKCE A DÁRKOVÝ BALÍČEK PŘI ÚČASTI VE HŘE  O PLYŠOVÉHO MEDVĚDA JSOU PRO DĚTI ZDARMA!

       

       

       

      Odkaz na plakát akce: http://www.obecpisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12094&id_dokumenty=10190 ,

     • POTŘEBUJEME PODPORU A VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI

      VÁŽENÍ RODIČE, KOLEGOVÉ, KOLEGYNĚ

      Vzhledem k tomu, že se objevují ojedinělé případy, kdy jsme jako vedení školy vyzýváni k nedodržování mimořádných opatření stanovených ministerstvem školství a zdravotnictví ze strany zákonných zástupců i různých občanských sdružení, dovolte, abych se připojila k výzvě paní ředitelky Marie Gottfriedové, s níž se zcela ztotožňuji. 

      Návrat žáků do školy je pro nás všechny velmi důležitým momentem v dnešní náročné době. Všichni si přejeme, abychom dětem dopřáli pocit radosti a štěstí z návratu mezi své vrstevníky. 

      Děti budou zrcadlit přístup nás dospělých – ať už ten, v němž převládají obavy, nebo ten, v němž vítězí radost a důvěra. Rodič, který u svého dítěte posílí radost z toho, že v září můžeme jít do školy, vybaví své dítě těmi nejcennějšími „školními pomůckami“ – odvahou, klidem, chutí do práce. 

      Na samotná omezení v podobě roušek, dezinfekce a nutnosti testování se zkusme podívat nejen jako na větší či menší nepříjemnost, ale také jako na něco, co nás chrání – nejen před virem, ale i před izolací, co nám umožňuje za daných okolností vést celkem normální život – tedy také chodit do školy, prezenčně se učit, být v živém kontaktu s vrstevníky a dalšími lidmi.

      Klid a radost jsou nejlepší školní pomůcky. 

      Všem rodičům i pedagogickým pracovníkům přeji klid na práci a mnoho radosti v novém školním roce.

      Lenka Šamanová, ředitelka školy

      http://Pracujme na zklidnění. Všichni to potřebujeme. Pojďme si naproti a spolupracujme. Podporujme se navzájem. Hledejme možnosti, nikoli důvody, proč něco nejde.

      https://www.edu.cz/reakce-msmt-k-dezinformacim-o-aktualnich-protiedpidemickych-opatrenich-ve-skolach/

       

       

       

     • INFORMACE K ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

      Vážení rodiče, milí žáci,

      dva měsíce prázdnin budou už za chvíli hezkou vzpomínkou a škola je připravena na váš návrat.

      Školní rok 2021/2022 zahájíme 1. 9. v 8:00 hod.

      Žáci I. třídy vcházejí v doprovodu zákonného zástupce do školy dolním vchodem do staré budovy (vpravo od schodiště). Žádáme dospělý doprovod, aby použil při vstupu do budovy roušku/respirátor. 

      Vzhledem k probíhající rekonstrukci 7 učeben, budou žáci některých tříd mimořádně rozděleni tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a mohli se účastnit výuky bez většího omezení. Tělesná výchova bude probíhat venku, protože tělocvičnu budeme během září využívat k výuce. 

      Předpokládá se ukončení prací na rekonstrukci podlah a osvětlení do konce září 2021. Pak bychom se měli vrátit zpět do svých tříd. 

      Žáci I. stupně se sejdou u altánku před budovou I. stupně. Žáci II. stupně se sejdou na školním hřišti. V doprovodu svých třídních učitelů se pak rozejdeme do tříd, kde se všichni dozvíme, co nás čeká a co nás nemine v prvním a ve druhém školním týdnu.

      V případě deště se žáci 1. stupně shromáždí v altánu a na schodišti budovy 1. stupně.  

      Žáci VI. ročníku si vyzvednou ve vestibulu školy klíč od své skříňky a přezutí se sejdou v tělocvičně. Ostatní žáci II. stupně půjdou po přezutí do přezůvek do svých tříd. 

      Organizace výuky od 1. do 3. 9. 2021

      1. září

      I. třída                                                                 konec vyučování v 9:00 h

      II ., III. VI.A, VI.B., VII.A, VII.B třída                    konec vyučování v 9:15 h

      IV., V. VIII.A, VIII.B, IX                                        konec vyučování 9:30 h

      Školní družina zahajuje provoz v ranním (od 6:30 h) i odpoledním režimu od 2. září.

      Upozorňujeme rodiče, že školní jídelna je pro žáky naší školy v provozu od 2. září.

      Od 7:00 h je k dispozici paní vedoucí ve své kanceláři v nové budově školy (2. stupeň).

      2. září a 3. září

      I. třída                  konec vyučování po 3. vyučovací hodině v 10:40 h

      II. – V. třída          konec vyučování v 11:40 hod. (po 4. vyučovací hodině)

      VI. A a VI. B         konec vyučování v 11:15 h

      VII. A a VII. B       konec vyučování v 11:30 h

      VIII. A a VIII. B     konec vyučování v 11:45 h

      IX. třída                konec vyučování ve 12:00 h

      V těchto dnech je v případě zájmu pro přihlášené žáky v řádném provozu školní družina i školní jídelna.

      Od 6.9. se výuka ve všech třídách řídí rozvrhem platným pro školní rok 2021/2022.

      Pro všechny žáky 6. ročníku platí rozvrh 6. A po dobu rekonstrukce (září 2021).

       

      Obecné informace k preventivnímu screeningovému testování žáků v září 2021 platné do 10. 9. 2021

      Před prvním příchodem do školy nevyžadujeme od žáků prohlášení o bezinfekčnosti. Preventivní screeningové testování žáků pak proběhne v prvních dvou školních týdnech s frekvencí 3krát po sobě v následujících termínech:

      • I. třída                                                  2. září, 6. září a 9. září 2021
      • ostatní třídy I. a II. stupně                    1. září, 6. září a 9. září 2021

      Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

      U žáků 1. – 3. ročníku mohou s testováním pomáhat rodiče tak, jak to bylo v munulém školním roce.

      Výjimky z testování

      Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

      • 14 dnů po plně dokončeném očkování - doloží certifikátem třídnímu učiteli
      • neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 – doloží potvrzením lékaře třídnímu učiteli
      • doložením platného potvrzení o negativním výsledku testu provedeného v odběrovém místě třídnímu učiteli

      Žáci, kteří screeningové testování odmítnou, a nevztahuje se na ně příslušná výjimka z testování, mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest (ústa i nos) po celou dobu pobytu ve škole, tzn. nejen ve společných prostorách školy (chodby, školní jídelna, …), ale také ve třídě při výuce. 

      Pokud se žák (resp. jeho zákonný zástupce) odmítne testovat i nosit prostředek ochrany dýchacích cest, nebude mu osobní účast na výuce umožněna (v souladu s mimořádným opatřením MZ a v důsledku ochrany veřejného zdraví ostatních spolužáků a zaměstnanců školy po stanovenou dobu).  

      Vážení a milí rodiče, jelikož jsme jako škola povinni plnit stanovená mimořádná opatření, věříme, že stejně jako v loňském školním roce, můžeme i letos počítat s vaší spoluprací a podporou. Vaše spolupráce a podpora je jednou z hlavních podmínek, za kterých se nám povede vrátit školu do podoby, jak ji známe z doby předcovidové.

      Vedení školy

      V Písku, 30. 8. 2021

      https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

      https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf

     • CHODÍME DO ŠKOLY RÁDI

      I pro nový školní rok jsme získali podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 58 400 Kč na podporu aktivit spojených s rozvojem osobnosti žáků. Děkujeme obci za finanční spoluúčast v projektu. 

     • UPOZORNĚNÍ

      V PÁTEK 13. 8. 2021 BUDOU SMAZÁNY ÚČTY OFFICE365 ŽÁKŮ, KTEŘÍ UKONČILI VZDĚLÁVÁNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021. 

   • Kontakty

    • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
    • +420558363046
    • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
    • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
    • 75026937
    • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
    • e-mail: jablunkov@viavis.cz tel.:+420 595 174 250 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková;
    • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
    • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
    • +420 558 669 037 - předškoláci
    • +420 739 636 466 +420 558 363 036
    • q8zmgiu
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje