• Novinky

     • ZÁPISY DO 1. TŘÍDY

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

      NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE PÍSEK, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI PROBĚHNOU ZÁPISY BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE VE DNECH 6. DUBNA, 8. DUBNA  A 15. DUBNA 2020.

      Podání žádosti

      Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

      1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), k přihlášce přiložte kopii rodného listu dítěte. Přihláška k dispozici zde. Přihlášku vyplňte, vytiskněte a podepište elektronicky. 
      2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), k přihlášce přiložte kopii rodného listu dítěte. Přihláška k dispizici zde. Přihlášku vyplňte, vytiskněte a podepište elektronicky. 
      3. poštou, k přihlášce přiložte kopii rodného listu dítěte. Přihláška k dispizici zde. Přihlášku vyplňte, vytiskněte, podepište a vložte do dopisu s kopií rodného listu. 
      4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné, aby se zákonní zástupci objednali předem telefonicky na čísle 558 363 046 nebo 739 632 964, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Přihlášku vyplňte předem elektronicky. Zobrazí se nám v systému a vy ji na místě jen podepíšete. Pokud nebudete mít možnost předem vyplnit, budete mít na místě k dispozici počítač, ve kterém přihlášku vyplníte. Při osobním předání s sebou doneste rodný list dítěte. 

      V případě žádosti o odklad povinné školní docházky se správní řízení o zápisu přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Pokud již doporučení máte, pošlete v kopii v případě podání 1 - 3 nebo doneste do školy v případě osobního podání. 

      http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021?fbclid=IwAR3VgWJx-3B2huIyJQVWetuodhxdHLNAXwp3Shk_59uKGSHV2K6oPQg7AEk

       

      KE ZMĚNĚ DATA DOŠLO Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ A VÝPADKU ELEKTŘINY DNE 1. DUBNA. 

     • KONZULTACE SE ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM

      NABÍZÍME VÁM SLUŽBU ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA MGR. WITOLDA SZCZERBOWSKÉHO. KONTAKTOVAT JEJ MŮŽETE V OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTECH A PŘEDEVŠÍM V ZÁLEŽITOSTI ŠKOLNÍ ZRALOSTI TÝKAJÍCÍ SE NÁSTPU DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY. KONTAKTNÍ ADRESA JE: witold.szczerbowski@zspisek.cz

      UVEĎTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ A TERMÍN, KDY BYSTE SE CHTĚLI SEJÍT - PONDĚLÍ, STŘEDA OD 8:00 DO 15:00 HODIN. PAN SZCZERBOWSKI VÁM SCHŮZKU POTVRDÍ NEBO SE DOHODNETE NA JINÉM TERMMÍNU. 

       

     • Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ

      Úplata za předškolní vzdlěávání v měsíci dubnu se odesílá na účet u Equa Bank pod vyriabilním symbolem přiděleným MŠ. Rodiče, kteří platí hotově se dohodnou s paní zástupkyní ředitleky školy na termínu předání hotovosti.

      Pokud nebude v měsící dubnu zahájen provoz v MŠ, budou tyto finanční prostředky využity na úplatu v měsíci červnu. 

     • PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

      Z DŮVODU PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PÍSKU DNE 1. 4. 2020 OD 7:30 DO 17:00 HODIN NEBUDE PROBÍHAT ONLINE VÝUKA A NA TENTO DEN BUDE UZAVŘENA KUCHYNĚ ŠKOLNÍ JÍDELNY I PRO CIZÍ STRÁVNÍKY. 

       

       

     • OMEZENÍ PROVOZU NA ZŠ A MŠ PÍSEK

      OD PONDĚLÍ 23. 3. BUDE PROVOZ OMEZEN NA PONDĚLÍ A STŘEDU DO ODVOLÁNÍ

      VEDOUCÍ JÍDELNY OD 8:00 DO 12:00 HODIN. 

      SEKRETARIÁT OD 8:00 DO 15:00 HODIN. 

      SVOU PŘÍTOMNOST HLASTE U VCHODU ZVONKEM. 

      PROSÍME VSTUPUJTE S ROUŠKOU. 

      VÝUKA PROBÍHÁ POUZE ONLINE. 

       

     • VÝUKA ONLINE

      PROSBA

      Vážení rodiče!

      Děkujeme Vám, že se snažíte o co nejlepší komunikaci mezi učiteli a Vašimi dětmi. Pro všechny je to zcela nová situace, nikdy jsme online neučili. Velmi si ceníme Vašeho přístupu, kdy se snažíte udělat všechno pro to, aby se Vaše děti mohly spojit s učiteli třeba díky internetu Vašeho souseda/Vašich příbuzných. Od příštího týdne škola najede na omezený provoz - doporučení MŠMT. K dispozici Vám budeme na sekretariátu a v kanceláři vedoucí školní jídelny pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 15:00 hodin. 

      Ke komunikaci využíváme systém, Office 365 (Outlook a Teams) a Edupage. 

      Naší prioritou je se s dětmi setkávat online, poradit, když to bude třeba. Jsme Vám k dispozici v rámci rozvrhu hodin. 

      Učitelé tento týden tvoří skupiny pro své předměty, začínají komunikovat s dětmi i rodiči online, zkoušejí, jaký systém komunikace je pro obě strany nejlepší. Buďte prosím trpěliví a spolupracujte s mými kolegy při určování pravidel online výuky. 

      Chceme, aby děti měly nastavený režim podobný tomu, když chodí do školy. Takže ráno by měly vstávat tak, aby mohly pracovat na svých úkolech, komunikovat se svou učitelkou/s učitelem, číst si, možná budou mít i čas kouknout na Učí Telku. 

      Odpoledne se učitelé připravují na další den online výuky, proto bude komunikace možná v omezené míře. Pravidla pro odpolední komunikaci si nastavují učitelé. Po 16:00 hodině mají učitelé osobní volno.

      Kdybyste potřebovali poradit s technickými záležitostmmi online výuky, obracejte se na ředitelku školy lenka.samanova@zspisek.cz (změna hesla, připojení se k Teams...). 

      Společně to zvádneme! S přáním všeho dobrého

      Lenka Šamanová, ředitelka školy 

       

       

       

       

       

       

     • UČÍME ONLINE

      Učitelé ZŠ Písek se připravují na učení online, které bude spuštěno od úterý 17. 3. 2020.

      Zatím jste byli v kontaktu prostřednictvím Edupage. 

      Všechny děti mají také přístup k účtům na office.com.

      Pokud tento přístup nemáte, je potřeba se obrátit na třídní učitelku/třídního učitele, aby Vám přístupové údaje zaslali. Vytvoříme metodiku, jak pracovat v Teamsech. Děti se budou učit podle rozvrhu. Budou mít možnost vidětu učitelku/učitele pomocí kamery. 

      Výuka může probíhat i prostřednictvím mobilního telefonu, ale přístup k počítači je lepší. 

      Pokud někdo z žáků nemá možnost být online, je potřeba kontaktovat třídního učitele/třídní učitelku a domluvit se na způsobu předávání úkolů osobně, minimálně 1 x za týden. 

      Pokud máte připojení k internetu a nemáte počítač/tablet, můžeme Vám zapůjčit školní iPad nebo notebook na základě podpisu smlouvy o výpůjčce během pondělí nebo úterý od 13:00 do 15:00 hodin v kanceláři školy. Budete potřebovat připojení k internetu. Máme k dispozici 24 zařízení. 

      Budeme se učit podle rozvrhu. Bude záležet na učitelích, kolikrát za týden se s dětmi sejdou prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. 

      Všichni se to budeme učit používat, proto buďme trpěliví. 

      Děkujeme Vám za spolupráci.

      Vedení školy


     • Mimořádné opatření vlády


      Vláda vyhlásila další mimořádná opatření a od středy ruší docházku žáků a studentů základních, středních, vyšších odborných                       a vysokých škol.      Prosíme, zvažte docházku Vašeho dítěte do mateřské školy a tuto skutečnost nahlaste neprodleně paní učitelce.      Děkujeme

     • Aktualizová informace KHS k epidemiologické situaci

      Informace_ke_koronaviru_pro_skoly_a_skolska_zarizeni_v_MSK.pdf

      Prosím o přečtení aktuálních informací MSK.

      Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
      v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie, Vám zasíláme několik zásadních doporučení a opatření, jejichž naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli v kraji.
      V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců škol v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy, žádáme ředitele škol a školských zařízení o realizaci a důsledné dodržování následujících doporučení pro školy a školská zařízení na území Moravskoslezského kraje:
      1. Doporučujeme apelovat na zletilé žáky a studenty a nezletilé děti a žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech
      se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum. Ředitelům škol doporučujeme neúčast ve vzdělávání dětem, žákům a studentům omluvit.
      2. V návaznosti na doporučení Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje zrušit akce pro více než 500 lidí, doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti při organizaci školních akcí s větším počtem účastníků a účasti na nich, i když počet účastníků nebude dosahovat 500 osob.
      3. Doporučujeme nekonat veškeré školní akce v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy.
      4. Doporučujeme omezit veřejnosti přístup do prostor, v nichž se realizuje činnost školy či školského zařízení na nezbytné minimum.
      5. Doporučujeme zrušit či omezit pracovní cesty do rizikových oblastí a oblastí se zvýšeným výskytem nákazy.
      6. Doporučujeme u zaměstnanců škol a školských zařízení, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy a u nichž nebylo orgánem ochrany veřejného zdraví rozhodnuto o karanténě, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti nedocházeli na své pracoviště preventivně. Za tímto účelem zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout práci z domu, dohodnout čerpání dovolené, pedagogickému pracovníkovi určit dobu čerpání volna k samostudiu, případně rozhodnout o dočasném nepřidělování práce zaměstnanci z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele.
      Děkujeme za spolupráci a za respektování uvedených doporučení. Buďme, prosím obezřetní, nevyvolávejme však paniku.

      Informace školy:

      Pokud je Vaše dítě alergické na desinfekční gely, oznamte toto škole písemně - prostřednictvím žákovské knížky nebo elektronicky. 

       

      ZŮSTAŇME V KLIDU A MYJME SI RUCE ! 

     • ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

      VÁŽENÍ RODIČE, 

      V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE JSME ZAČALI POUŽÍVAT ELEKTRONICKOU TŘÍDNÍ KNIHU A POSTUPNĚ PŘECHÁZÍME NA ELEKTRONICKOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU. UČITELÉ SE USNESLI, ŽE VE DRUHÉM POLOLETÍ BUDOU POUŽÍVAT ELEKTORNICKOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU VE VŠECH TŘÍDÁCH, KROMĚ PRVNÍ TŘÍDY. TAM BUDE DO KONCE ROKU JEŠTĚ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA PAPÍROVÁ. VĚŘÍM, ŽE SI POSTUPNĚ ZVYKÁTE NA TO, ŽE VÁS MOBILNÍ APLIKACE UPOZORŇUJE NA UDÁLOSTI, POCHVALY I PROHŘEŠKY VAŠICH DĚTÍ. VY, KDO JSTE JEŠTĚ NEOBJEVILI PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE VE SVÝCH E-MAILECH NEBO JSTE JE ZTRATITLI, NEOSTÝCHEJTE SE NAPSAT E-MAIL NA lenka.samanova@zspisek.cz S ŽÁDOSTÍ O VYGENEROVÁNÍ NOVÉHO HESLA. VYGENERUJEME NA POČKÁNÍ. 

      VAŠE DĚTI DOSTALY PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE PRO ŽÁKA VE ŠKOLE. 

      PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE NA WW.ZSPISEK.CZ 

      HODNĚ RADOSTNÝCH ZPRÁV Z EDUPAGE VÁM PŘEJE VEDENÍ ŠKOLY. 

       

     • POZVÁNKA NA KARNEVAL

      Vážení rodiče, přátelé školy, 
      v pátek 7. února ve 14:00 hodin pořádá školní družina za pomoci našich deváťáků školní karneval, na který Vás srdečně zveme. 
      Chceme Vás požádat o podporu v podobě malého dárku do tomboly pro děti (pastelky, hračky, stavebnice, hry...). Dárky můžete poslat po dětech, vyberou je třídní učitelky. 
      Děkujeme Vám a těšíme se na Vaši návštěvu. 
      Vedení školy.

     • Tělocvična mimo provoz ve čtvrtek 30.1.

      Z důvodu konání školního kola sportovní soutěže Školní laťka bude ve čtvrtek 30.1. školní tělocvična mimo provoz. Třídy, které mají mít tělocvik, půjdou provádět sportovní aktivity ven. Prosím, abyste tomu přizpůsobili výběr oblečení pro děti v tento den. Děkujeme. 

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
   • sekretariat@zspisek.cz
   • 75026937
   • ředitelka školy Mgr. Lenka Šamanová +420 558 363 046 ZŠ
   • 739 84 Písek 184 739 84 Písek Czech Republic
   • lenka.samanova@zspisek.cz
   • https://www.facebook.com/pg/zspisek/posts/?ref=page_internal
   • e-mail: grouslova@jablunkovsko.cz tel.:+420 601 169 616 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Taťána Groušlová
   • +420 734 153 357 - vedoucí vychovatelka Bc. Ivana Szpyrcová +420 739 636 398 - Bc. Leona Rohulánová +420 739 632 964 - Klára Szmek
   • +420 558 363 018 +420 731 759 724 - zástupce ředitelky pro MŠ
   • +420 558 669 037 - předškoláci
   • +420 739 636 466 +420 558 363 036
   • q8zmgiu
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje