• Školní poradenské pracoviště

  • Členové

   Výchovná poradkyně
   Školní metodik prevence
   Školní psycholog

   Cíle činnosti ŠPP

   * Primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
   * Sledování účinnosti preventivních programů a vytváření zázemí pro jejich realizaci
   * Vytváření koncepce kariérového poradenství a její využívání
   * Sledování a vytváření podmínek pro rozšíření možnosti integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
   * Sledování a posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem a vytváření podmínek pro jeho snižování
   * Prohlubování a zdokonalování včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků i třídních kolektivů
   * Sledování a vytváření příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
   * Poskytování metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů do výuky
   * Prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči
   * Spolupráce ŠPP se specializovanými poradenskými zařízeními, zejména PPP, SPC, SVP, IPS úřadu práce a dalšími

   Cíle činnosti ŠPP jsou naplňovány v rámci standardních činností členů ŠPP, zaznamenaných v jejich plánech:

   VP: Poradenská, metodická a informační činnost
   ŠMP: Metodická a koordinační činnost, informační činnost, poradenská činnost
   ŠP: Diagnostika, depistáž, konzultační, poradenské a intervenční práce, metodická práce a vzdělávací činnost

   Kontakt: školní psycholog tel. 558 363 046